з 9:00 до 20:00 без вихідних

Методологія економічної теорії

Методологія економічної теорії

Метод економічної теорії— це сукупність прийомів, засобів, прин­ципів та інструментів, за допомогою яких здійснюється дослідження закономірностей і законів розвитку і функціонування економічних систем.

Економічна теорія використовує широкий набір (спектр) методів пізнання економічних процесів, який включає використання як загальнонаукових (універсальних), так і специфічних методів пізнання.

До загальнонаукових належать методи наукової абстракції, аналі­зу і синтезу, індукції і дедукції, системний, структурний, функціо­нальний аналіз тощо. Метод наукової абстракції передбачає очищення досліджуваного об'єкта від випадкового, несуттєвого, одиничного і визначення його постійних, типових і суттєвих внутрішніх рис і зв'язків. Метод аналізу і синтезу передбачає поділ  предмета дослідження на окремі складові (аналіз) з наступним їх поєднанням (синтез), що дає можливість комплексно досліджувати внутрішні, причинно-на-слідкові зв'язки та залежності в економічних явищах і процесах. Метод індукції і дедукції. Під індукцією розуміють аналіз, систе­матизацію й узагальнення фактів, і на цій основі — виведення теоре­тичних положень, принципів, закономірностей. Дедукція — це рух від теорії до практики. Тобто висунення спо­чатку теоретичних положень (гіпотез) з наступною їх перевіркою на основі аналізу фактів. Звернувшись до фактів, економісти або підтверджують висунуту гіпотезу, або відкидають її як таку, що не відповідає фактам і є помилковою. Системний аналіз (підхід). Як зазначалося, економіка — це склад­на, цілісна система. Відповідно цілісність є важливим елементом сис­темного підходу, який передбачає, що будь-яке економічне явище і процес слід розглядати як систему, що складається з окремих, порів­няно самостійних елементів (підсистем).

Це означає необхідність вивчення внутрішніх зв'язків і залежнос­тей між окремими підсистемами на основі структурного аналізу, тому що структура виражає сутність системи і є засобом її внутрішньої ор­ганізації.

На основі загальнонаукових методів пізнання економічна наука виробила специфічні методи економічних досліджень. До них, зокре­ма, належать економічне моделювання, економіко-математичні і ста­тистичні методи, економічний експеримент тощо.

 

close
Задайте своє питання