з 9:00 до 20:00 без вихідних

Місце муніципального права в системі національного права України

Місце муніципального права в системі національного права України

Муніципальне право України становить собою галузь права України, норми якої виражають волю й інтереси людини і громадянина, територіальних громад, народу та держави і регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування.

За своєю суттю муніципальне право є виразником волі та інте­ресів як людини і громадянина та територіальних громад, так на­роду і держави, оскільки муніципальні норми встановлюють або санкціонують як суб'єкти місцевого самоврядування (територі­альні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядуван­ня), так і народ і держава, приймаючи Конституцію та закони, якими визнається та гарантується місцеве самоврядування.

За своїм змістом муніципальне право є регулятором суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування, тобто відносин, по­в'язаних з визнанням, становленням, розвитком, організацією і здійсненням муніципальної влади як самостійного виду публічної влади та інституту громадянського суспільства та демократичної державності, а також суспільних відносин, пов'язаних із реаліза­цією та захистом прав і свобод людини і громадянина у сфері міс­цевого самоврядування.

За формою муніципальне право становить собою галузь права, джерелами якої є акти як локальних норм права (статути територі­альних громад, регламенти рад тощо), так і загальних (загальнона­ціональних) норм права (Конституції, законів, підзаконних актів).

У системі права муніципальне право належить до публічного права, оскільки воно стосується насамперед і головним чином само­стійного виду публічної влади — муніципальної влади, яка нале­жить територіальним громадян і здійснюється ними безпосередньо або через утворювані ними органи, а також регулює відносини, по-вязані із реалізацією та захистом прав людини і громадянина у сфе­рі місцевого самоврядування — муніципальних прав особистості.

Муніципальне правоє галуззю публічного права, норми якої регулюють насамперед і головним чином суспільні відносини, що виникають у процесі визнання, становлення, організації та здійснення муніципальної влади, а також реалізації та захисту муніципальних прав особистості та виражають публічні й при­ватні, соціально-економічні та політичні цінності муніципаль­ної демократії та прав людини.

 

close
Задайте своє питання