з 9:00 до 20:00 без вихідних

Множинність осіб у зобов'язанні Часткові, солідарні та субсидіарні

Множинність осіб у зобов'язанні. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов'язання

Множинність осіб у зобов’язаннях – наявність на боці боржника, кредитора чи обох сторін двох і більше осіб.

Часткова відповідальність наступає у всіх випадках, коли зако­ном, іншим правовим актом або договором не передбачено інше. Правило про застосування часткової відповідальності є загальним правилом і випливає з часткового характеру договірних зобов’язань. Часткове зобов'язання має місце тоді, коли в ньому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, і кожен із кредито­рів має право вимагати виконання, а кожен із боржників повинен виконати зобов'язання у певній частці.

Солідарні зобов'язання максимально забезпечують захист прав кредитора, і тому випадки встановлення саме солідарної відпові­дальності як у договірних, так і позадоговірних зобов'язаннях дуже часті. Солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у ви­падках, встановлених договором або законом, зокрема у разі не­подільності предмета зобов'язання.Солідарне активне зобов'язання надає будь-якій з кредиторів право вимагати від боржника виконання в повному обсязі. Якщо жоден з кредиторів не зажадав виконання, боржник має право провести виконання будь-якого з солідарних кредиторів на свій розсуд. Боржник, що виконав зобов'язання повністю одному з солідарних кредиторів, вважається який виконав зобов'язання. Решта кредитори повинні звертатися для отримання своєї частини виконання до кредитора, що прийняв виконання від боржника

Субсидіарна відповідальність настає тоді, коли в зобов'язанні бе­руть участь основний та додатковий (субсидіарний) боржники. Суб­сидіарна відповідальність може випливати з закону, інших право­вих актів, умов договору. Основна мета встановлення такого виду відповідальності — посилення гарантій забезпечення права креди­тора на відшкодування заподіяної йому шкоди за рахунок інших осіб, які в основному зобов'язанні безпосередньої участі не беруть (додаткових боржників).

 

close
Задайте своє питання