з 9:00 до 20:00 без вихідних

Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого само

Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні

Основними напрямками здійснення державного будівництва і місцево­го самоврядування в Україні на сучасному етапі є такі:

1) оновлення правової основи державного будівництва і місцевого самоврядування з урахуванням новітніх наукових розробок, вітчизня­ного й зарубіжного досвіду; адаптація національного законодавства до законодавства Євросоюзу;

2) подальша деконцентрація та децентралізація влади; забезпечен­ня правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування;

3) поглиблення демократичних тенденцій в управлінській діяль­ності; запровадження нових форм залучення громадськості до процесу вироблення й обговорення владних рішень;

4) оптимізація структури і штатів органів державної влади та місце­вого самоврядування;

5) чітке розмежування функцій і компетенції між «рівнями» і «підси­стемами» публічної влади;

6) забезпечення «прозорості» державної політики, боротьба з бюрократизмом і волюнтаризмом в системі органів публічної влади;

7) запровадження чітких процедур політичної та юридичної відповідальності при здійсненні публічної влади;

8) створення системи адміністративних судів, їх кадрове та ма­теріально-технічне забезпечення.

9) удосконалення системи підготовки кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

10) удосконалення правових та організаційних форм і методів діяль­ності органів публічної влади;

11) запровадження технологій «електронного врядування»;

12) раціоналізація документообігу в органах публічної влади;

13) упорядкування системи дорадчих, координаційних та інших допоміжних структур при органах публічної влади;

14) упорядкування й оптимізація системи оплати праці в органах публічної влади та їхньому апараті, забезпечення її «прозорості».

Ці перетворення мають забезпечити якісні зрушення в роботі ор­ганів публічної влади та їх посадових осіб, підняти їх на рівень тих ви­мог, що ставить перед ними сучасний стан розвитку українського суспільства.

 

 

close
Задайте своє питання