з 9:00 до 20:00 без вихідних

Основні принципи правового регулювання господарських відносин та

Основні принципи правового регулювання господарських відносин та їх значення під час здійснення господарсько-правового впливу

Принципи права - основоположні ідеї, що або висловлені в законі, або ви­пливають із нього, відповідно до яких здійснюється регулювання сус­пільних відносин. Такі ідеї є основним началом, що утворює саму сер­цевину права, ядро усієї юридичної системи, це грані права, які безпо­середньо впливають на весь зміст права, на усі шари правової матерії.

Основними принципами правового регулювання господарської діяльності, є:

 свобода господар­ської діяльності у межах, визначених законом;

свобода договору у межах, визначених законом;

збалансування приватних і публічних ін­тересів у сфері господарювання (принцип пропорційності);

державне регулювання господарської діяльності;

недопущення зловживання мо­нопольним становищем на ринку;

захист економічної конкуренції, за­безпечення раціонального використання природних ресурсів у сфері господарювання;

пріоритетність збереження здоров'я людини та охорони тваринного світу, навколишнього середовища щодо економіч­ного ефекту, захист національного товаровиробника, захист слабкої сторони у договорі;

принцип відповідальності суб'єктів господарюван­ня тощо.

Принципи права мають цілком конкретну практичну спрямованість, оскільки вони: мають пряму дію; сприяють усуненню прогалин у чин­ному законодавстві (аналогії права); використовуються під час тлума­чення змісту норми права або належного змісту умов договору; визначають зміст не тільки чинних норм, а й перспективи розвитку права, та враховуються під час розроблення нових або змінення старих нормативно-правових актів; є основою будь-якої юридичної конструкції.

 

close
Задайте своє питання