з 9:00 до 20:00 без вихідних

Особливості функціонування органів самоорганізації населення в Укр

Особливості функціонування органів самоорганізації населення в Україні

Органи самоорганізації населення (ОСН) - це представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення певних завдань. До таких завдань слід віднести: а) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України; б) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жи­телів шляхом сприяння в наданні їм відповідних послуг; в) участь у ре­алізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної те­риторії, інших місцевих програм.

Основними видамиорганів самоор­ганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети, комітети мікрорайонів, районів у місті.

Правову основуорганізації та діяльності органів самоорганізації на­селення становлять Конституція України, Закони України. Територіальною основоюорганів самоорганізації населення є певна частина території населеного пункту — села, селища, міста або району в місті, із межах якої проживають жителі, які обрали цей орган. Матеріально-фінансову основуорганів самоорганізації населення становить майно, яке перебуває в комунальній власності територіаль­ної громади і надане за рішенням місцевої ради в оперативне управління цим органам, а також фінансові кошти, що формуються з коштів місце­вого бюджету.

З метою ініціювання створення ОСН та обрання ініціативної групи скликаються загальні збори (конференція) жителів певної території. Відповідне рішення має бути підтриманим не менше ніж половиною учасників загальних зборів. Питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення розглядається за участю членів ініціативної групи на найближчому засіданні місцевої ради. Рішення місцевої ради про надання дозволу має визна­чати назву органу самоорганізації населення, територіальну основу, ос­новні напрямки його діяльності, повноваження і умови їх здійснення.

Обрання ОСН здійснюється загальними зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Право голосу мають жителі відповідної території, які є дієздатними і досягли на день виборів вісімнадцяти років. Обраними до складу орга­ну вважаються ті особи, які одержали більше половини голосів учас­ників зборів. Загальні збори (конференція) жителів затверджують також положення про орган самоорганізації населення.

Легалізація ОСН є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення виконкому місцевої ради про заснування такого органу або шляхом реєстрації в цьому ж органі місцевого самоврядування.

Орган самоорганізації населення має колегіальний характер. Він утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та членів комітету, які виконують свої обов'язки, як правило, на громадських за­садах. Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші органи в поряд­ку, визначеному положенням про цей орган.

Основною організаційною формою роботиоргану самоорганізації населення є засідання, які скликаються керівником цього органу або його заступником за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

close
Задайте своє питання