з 9:00 до 20:00 без вихідних

Періодизація курсу історії держави і права України

Періодизація курсу історії держави і права України

Періодизація курсу:1.Початок державно-правового розвитку на тере­нах України (середина І тис. до н. є.- середина І тис. н. є.). Він був закладений появою найдавніших рабовлас­ницьких державницьких утворень у Північному Причор­номор'ї та Приазов'ї.  

2.Період давньоруської державності й права (VI- се­редина XIV ст.). Основний зміст цього періоду пов'язаний з формуванням, розвитком і занепадом Київської Русі.

3.Литовсько-руська форма української державнос­ті і права (друга половина XIV - середина XVI ст.). Дав­ньоруська державно-правова організація значною мірою була успадкована Великим князівством Литовським, яке на 90% складалося з українців та білорусів.

 4.Подальша колонізація українських земель призвеладо втрати після Люблінської унії 1569 р. литовсько-русь­кої форми української державності. Центром боротьби заволю українського народу стає Запорізька Січ - військо­во-демократична форма української державності (XVI -середина XVII ст.). Універсальним джерелом права на Січі було козацьке звичаєве право.

5.Цей період започаткувала перемога українського народу в національно-визвольній війні 1648-1654 рр., в результаті якої виникла українська козацька держава -Гетьманщина та її право (середина XVII'— друга половинаXVIII ст). Входження за березневою угодою 1654 р. до складу Росії прирікало Україну на поступове обмеження й ліквідацію її автономії. Серед основних джерел права гетьманські статті - конституції Гетьманської держави.            

 6. Суспільно-політичний устрій і правове становище українських земель визначалися їхнім входженням до складу Російської й Австро-Угорської імперій і поширен­ням на них дії російського та австрійського права (XVIII —початок XX ст.). 7. Період відродження української національної дер­жавності і права (1917-1920рр.). Воєнно-політична боро­тьба мала наслідком багатодержавність розвитку України. В цей період виникає національне українське законодавство.

8.Період становлення й розвитку України як радян­ської республіки, аз 1922 р — як союзної радянської респуб­ліки у складі СРСР (1917-1991 рр.). Виникає й діє радян­ське право, в якому домінуючим є загальносоюзне зако­нодавство. В межах періоду можна виокремити низку етапів, для яких характерними є власні закономірності державно-правового розвитку.

9..Період розбудови незалежної Української держави і права, який розпочався з прийняттям Декларації про дер­жавний суверенітет України 16 липня 1990 р., Акта прого­лошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

 

close
Задайте своє питання