з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до держ іспиту "Кримінальний процес та основи прокур діял"

Питання до державного  іспиту "Кримінальний процес та основи прокурорської діяльності"

1. Поняття та система кримінального процесу. Стадії та окремі провадження, їх загальна характеристика.

2. Верховенство права та законність як загальні засади кримінального провадження.

3. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада кримінального провадження.

4. Недоторканність житла чи іншого володіння особи як засада кримінального провадження.

5. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження.

6. Забезпечення права на захист як засада кримінального провадження та його реалізація у кримінальному провадженні.

7. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості як засада кримінального провадження.

8. Розумні строки як засада кримінального провадження.

9. Суд як орган правосуддя. Функції і повноваження суду.

10. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: його функція та повноваження.

11. Прокурор, його функції і повноваження на різних стадіях кримінального провадження.

12. Повноваження слідчого в кримінальному провадженні.

13. Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їх процесуальний статус у кримінальному провадженні.

14. Захисник, його процесуальне становище у кримінальному провадженні. Випадки обов'язкової участь захисника у кримінальному провадженні.

15. Потерпілий, його права та обов’язки у кримінальному провадженні. Представник потерпілого.

16. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Експерт, спеціаліст, їх права та обов’язки.

17. Поняття та класифікація доказів у кримінальному провадженні. Властивості доказів. Визнання судом доказів недопустимими.

18. Доказування у кримінальному провадженні: поняття, мета, елементи та суб’єкти. Обставини, які підлягають доказуванню.

19. Процесуальні джерела доказів та їх характеристика.

20. Поняття та види заходів забезпечення кримінального провадження, їх класифікація та загальні правила застосування.

21. Процесуальний порядок тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження.

22. Процесуальний порядок тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом як заходу забезпечення кримінального провадження.

23. Процесуальний порядок застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

24. Загальні положення про запобіжні заходи. Їх види, мета та підстави застосування.

25. Процесуальний порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді застави.

26. Процесуальний порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

27. Процесуальний порядок затримання особи. Види та строк затримання.

28. Процесуальний порядок початку досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Поняття та види підслідності.

29. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

30.Слідчі (розшукові) дії: поняття, класифікація та вимоги до їх проведення.

31. Допит у кримінальному провадженні: поняття, види, підстави та процесуальний порядок проведення. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.

32. Обшук у кримінальному провадженні: поняття, мета, види, процесуальний порядок проведення.

33. Пред'явлення для впізнання як слідча (розшукова) дія: поняття, мета, види та процесуальний порядок проведення.

34. Підстави та процесуальний порядок залучення експерта та проведення експертизи у кримінальному провадженні. Отримання зразків для експертизи.

35. Втручання у приватне спілкування при проведенні досудового розслідування злочинів: поняття, види та порядок здійснення.

36. Контроль за вчиненням злочину як негласна слідча (розшукова) дія: підстави, форми та порядок здійснення.

37. Негласні слідчі (розшукові) дії, не пов’язані з втручанням у приватне спілкування: види, підстави, мета проведення та загальна характеристика порядку здійснення.

38. Підстави та процесуальний порядок повідомлення про підозру. Зміст повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру.

39. Форми закінчення досудового розслідування. Закінчення досудового розслідування у формі закриття кримінального провадження. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта.

40. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

41. Підготовче провадження: сутність, процедура, рішення, що можуть бути прийняті під час підготовчого судового засідання.

42. Сутність, значення і процесуальний порядок судового розгляду. Межі судового розгляду. Зміна та доповнення обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення.

43. Види судових рішень у судовому провадженні у першій інстанції. Вимоги до судових рішень, порядок їх ухвалення.

44. Провадження в суді апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції. Види рішень суду апеляційної інстанції.

45. Кримінальне провадження на підставі угод: угода про примирення та про визнання винуватості.

46. Становлення та історичний розвиток органів прокуратури України. Реформа прокуратури на сучасному етапі, місце прокуратури в системі державних органів України 47. Моделі прокуратур у сучасному світі.

48. Мета, завдання, функції прокуратури на сучасному етапі.

49. Засади організації та діяльності прокуратури України: поняття, значення та класифікація.

50. Засади законності, справедливості, неупередженості й об’єктивності в діяльності прокуратури.

51. Засади незалежності та політичної нейтральності прокуратури.

52. Засада прозорості діяльності прокуратури.

53. Засада неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки у діяльності прокуратури.

54. Засади територіальності і спеціалізації у діяльності прокуратури.

55. Єдність системи прокуратури: зміст та механізм забезпечення.

56. Система прокуратури. Особливості організаційної структури Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур.

57. Особливості організаційної будови та функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

58. Правовий статус Генерального прокурора.

59. Прокурорське самоврядування: завдання, організаційні форми та компетенція

60. Організації роботи в органах прокуратури: поняття, завдання, принципи та елементи. Розподіл службових обов’язків в органах прокуратури.

61. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи прокуратури.

62. Планування роботи та контроль виконання в органах прокуратури: поняття, форми, різновиди та суб’єкти здійснення.       63. Правовий статус прокурорів: права, обов’язки та вимоги щодо несумісності. Антикорупційні вимоги щодо прокурорів

64. Адміністративні посади в органах прокуратури: поняття, види, порядок призначення і звільнення.

65. Особливості правового статусу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

66. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. Добір кандидатів на посаду прокурора.

67. Дисциплінарна відповідальність прокурора: підстави та наслідки. Дисциплінарне провадження щодо прокурорів.

68. Звільнення прокурора з посади: підстави та порядок.

69. Припинення та зупинення повноважень прокурора. Переведення прокурора.

70. Повноваження прокурора під час організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

71. Роль прокурора на початковому етапі досудового розслідування, а також у забезпеченні законності ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

72. Тактика і методика участі прокурора у вирішенні питань про застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні.     73. Роль прокурора при вирішенні питань про зупинення досудового розслідування, а також про продовження строків досудового розслідування.

74. Організаційно-методичні засади діяльності прокурора на етапі закінчення досудового розслідування.

75. Координаційна діяльність прокуратури: поняття, суб’єкти та форми реалізації.

76. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.     77. Тактика і методика застосування повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

78. Публічне обвинувачення: поняття, завдання і повноваження прокурора в судовому кримінальному провадженні. Методика підготовки прокурора до участі в судовому розгляді кримінальних проваджень.

79. Тактика і методика участі прокурора у підготовчому судовому кримінальному провадженні.

80. Структура, зміст та тактика проголошення обвинувальної промови прокурора в суді.

81. Підстави та порядок відмови прокурора від підтримання публічного обвинувачення в суді, зміни публічного обвинувачення та висунення додаткового обвинувачення.

82. Тактика і методика участі прокурора у судовому кримінальному провадженні з перегляду судових рішень.

83. Організаційно-методичні основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод.

84. Предмет, завдання та правові основи нагляду прокурора за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян.

85. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян. Акти прокурорського реагування на виявлені порушення закону.

86. Тактика і методика проведення прокурором перевірок щодо додержання законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, позбавлення або обмеження волі.

87. Тактика і методика проведення прокурором перевірок щодо додержання законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних із обмеженням або позбавленням волі.

88. Представництво прокуратурою інтересів держави в суді: завдання, приводи, підстави та форми

89. Повноваження прокурора при здійсненні представництва інтересів держави в суді: система, тактика і методика реалізації. 

90. Міжнародне співробітництво органів прокуратури України: поняття, суб’єкти, принципи та форми реалізації.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання