з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до державного іспиту "Міжнародне приватне право"

Питання до державного  іспиту "Міжнародне приватне право"

1. Становлення та розвиток МПрП. Тенденції розвитку сучасного МПрП.

2. Місце МПрП в національній системі права. Співвідношення МПрП з іншими галузями національного права.

3. Поняття , специфіка та основні види джерел міжнародного приватного права.

4. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства держав.

5. Участь України в багатосторонніх та двосторонніх договорах у сфері МПрП.

6. Внутрішнє законодавство, як одне з джерел міжнародного приватного права. Значення кодифікації норм внутрішнього права.

7. Правовий звичай в системі джерел міжнародного приватного права.

8. Судова та арбітражна практика, судовий прецедент як джерело міжнародного приватного права.

9. Концепція lex mercatoria, та її місце в доктрині МПрП.

10. Значення і мета міжнародної уніфікації та гармонізації норм міжнародного приватного права. Міжнародні центри уніфікації в галузі міжнародного приватного права. Розвиток регіонального міжнародного приватного права.

11. Інтерлокальні та Інтерперсональні колізії в міжнародному приватному праві. Дія колізійних норм у часі.

12. Поняття, функція та структура колізійної норми. Класифікація колізійних норм.

13. Типи колізійних прив’язок (формул прикріплення) та сфера їх застосування.

14. «Гнучкі» формули прикріплення, їх роль у сучасному МПрП. Доктрина характерного виконання. Принцип «тісного зв’язку» у міжнародному приватному праві.

15. Автономія волі: сутність, відмінність від колізійної прив’язки.

16. Тлумачення і застосування колізійних норм. Встановлення змісту та застосування іноземного права.

17. Правова кваліфікація у МПрП. Приховані колізії у МПрП (конфлікт кваліфікації). Попереднє колізійне питання.

18. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави у МПрП.

19. Обхід закону та його правові наслідки у МПрП.

20. Застереження про публічний порядок: поняття, види.

21. Значення імперативних норм для застосування іноземного права. Імперативні норми іноземної держави у сфері МПрП.

22. Застосування права країни з множинністю правових систем.

23. Взаємність: поняття та види. Реторсії в міжнародному приватному праві.

24. Особистий закон фізичної особи: поняття, нормативне закріплення, основні підходи до його визначення та сфера його дії.

25. Визначення дієздатності фізичної особи на підставі особистого закону, проблема усунення колізій.

26. Особливості визнання іноземців обмежено дієздатними та недієздатними в сучасному МПрП.

27. Колізійні питання визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою в сучасному МПрП.

28. Особистий закон юридичної особи: поняття, зміст та сфера його дії.

29. Роль особистого статуту і теорії національності у визначенні правового статусу юридичної особи.

30. Форми участі іноземних юридичних осіб в господарській діяльності в Україні. Представництва та філії іноземних юридичних осіб в Україні.

31. Групи комерційних організацій у міжнародному приватному праві.

32. Офшорні зони та офшорні компанії: особливості правового регулювання.

33. Міжнародні організації, як суб’єкти МПрП, їх правовий статус.

34. Участь держави в приватноправових відносинах з іноземним елементом.

35. Імунітет держави в МПрП. Види імунітету держави, його зміст.

36. Основні доктрини щодо імунітету держави в МПрП.

37. Міжнародні договори з питань імунітету держави. Норми про імунітет іноземної держави в національному законодавстві.

38. Основні колізійні питання права власності та інших речових прав в сучасному МПрП.

39. Колізійні аспекти виникнення та припинення права власності на майно, що перебуває в дорозі.

40. Поняття, класифікація іноземних інвестицій, форми інвестиційної діяльності. Правові режими іноземного інвестування.

41. Особливості міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин.

42. Поняття інтелектуальної власності, її особливості в сучасному МПрП.

43. Правове регулювання захисту авторських прав в МПрП. Основні міжнародні договори в сфері захисту авторських прав.

44. Поняття та правове регулювання захисту суміжних прав в МПрП. Основні міжнародні договори в сфері захисту суміжних прав.

45. Поняття і особливості промислової власності в МПрП. Міжнародноправова охорона промислової власності. Поняття конвенційного пріоритету.

46. Загальна характеристика Угоди СОТ щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності.

47. Правочини з іноземним елементом: поняття і види. Сфера дії права, що застосовується до правочинів.

48. Колізійні питання зобов’язального права (основні формули прикріплення). Колізійні прив’язки, що застосовуються до договірних зобов’язань з «іноземним елементом».

49. Представництво, довіреність та позовна давність в міжнародному приватному праві.

50. Поняття та форма зовнішньоекономічного договору (контракту), порядок його укладання.

51. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі–продажу товарів: загальна характеристика та сфера застосування.

52. Правова природа і умови застосування Інкотермс та принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА

53. Особливості захисту прав споживачів за договором споживання в МПрП.

54. Поняття, види та особливості міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні організації, їх роль в уніфікації законодавства в сфері міжнародних перевезень.

55. Міжнародні морські перевезення: поняття та види. Колізії законів в сфері торгівельного мореплавства та уніфікація норм міжнародних морських перевезень.

56. Правовий режим міжнародних залізничних перевезень. Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980р.

57. Правовий режим міжнародних автомобільних перевезень. Конвенція про договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) 1956 р. Полегшення митних процедур та встановлення гарантій на випадок спричинення шкоди третім особам у сфері міжнародних автомобільних перевезень.

58. Правовий режим міжнародних повітряних перевезень. Консолідація правил міжнародних повітряних перевезень.

59. Міжнародні змішані перевезення. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 р.

60. Поняття та зміст недоговірних зобов’язань, ускладнених «іноземним елементом» та колізійні підходи до їх регулювання

61. Колізійні питання деліктних зобов’язань. Обмеження принципу автономії волі у визначені застосовного права.

62. Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх правового регулювання.

63. Особливості регулювання трудових відносин іноземців, які працюють в Україні. Працевлаштування іноземців в Україні.

64. Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном.

65. Колізійні питання сфери шлюбно-сімейних відносин за участю іноземного елементу.

66. Право, що застосовується до відносин з укладення шлюбу. Поняття консульських шлюбів. Визнання шлюбів, укладених за кордоном.

67. Колізійне регулювання припинення шлюбу та визнання його недійсним.

68. Колізійне регулювання майнових та особистих немайнових відносин подружжя. Шлюбний контракт.

69. Опіка та піклування: загальні вимоги та колізійні прив’язки.

70. Колізійне регулювання відносин між батьками та дітьми. Встановлення та оскарження батьківства.

71. Колізійні питання усиновлення. Усиновлення дітей - громадян України іноземцями.

72. Права та обов’язки батьків та дітей. Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві.

73. Колізії законодавства у сфері спадкування.

74. Колізійні питання спадкування за законом та заповітом в МПрП.

75. Питання спадкування у договорах про правову допомогу.

76. Перехід спадщини до держави у міжнародному приватному праві

77. Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела правового регулювання цивільних процесуальних відносин з іноземним елементом.

78. Цивільно-процесуальні права іноземних осіб у сучасному МПрП.

79. Міжнародна підсудність цивільних справ з іноземним елементом. Конфлікт юрисдикцій.

80. Правила та підстави визначення підсудності справ з іноземним елементом судам України. Виключна підсудність.

81. Пророгаційні угоди.

82. Міжнародна правова допомога, її види. Виконання іноземних судових доручень.

83. Визнання іноземних офіційних документів. Консульська легалізація та функції консула щодо здійснення нотаріальних дій. Апостиль.

84. Визнання і виконання іноземних судових рішень. Системи виконання рішень іноземних судів.

85. Поняття і юридична природа міжнародного комерційного арбітражу. Джерела правового регулювання.

86. Постійно діючі арбітражні суди. Арбітражі ad hoc. Договірний та обов’язковий арбітраж.

87. Арбітражна угода: правова природа, форма та зміст. Автономність арбітражної угоди.

88. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу. Порядок вибору застосовного права у практиці міжнародного комерційного арбітражу.

89. Характер арбітражного рішення. Оспорювання арбітражного рішення. Судовий контроль та підстави скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу.

90. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання