з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до державного іспиту "Європейське право з прав людини"

Питання до державного іспиту "Європейське право з прав людини"

1.Загальна характеристика сучасної європейської системи захисту прав людини: договірні та інституційні аспекти

2.Каталог прав людини, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

3.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як міжнародний договір у сфері захисту прав людини: загальна характеристика.

4.Протоколи до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: правова природа та місце в конвенційному механізмі.

5.Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в національний правопорядок: загальна характеристика. Місце Конвенції у правовій системі України.

6.Контрольний механізм Конвенції про захист прав і основоположних свобод – Європейський суд з прав людини.

7.Предметна юрисдикція (ratione matreriae) Європейського суду з прав людини.

8.Територіальна юрисдикція (ratione loci) Європейського суду з прав людини.

9.Юрисдикція за колом суб’єктів (ratione personae) та юрисдикція в часі Європейського суду з прав людини

10.Принципи субсидіарності та розсуду держави як базові засади контрольного механізму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 1 Протоколу № 15).

11.Еволюційне тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини.

12.Автономне тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини.

13.Принцип  ефективного тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським Судом з прав людини.

14.Вимоги до індивідуальної заяви (скарги) до Європейського суду з прав людини.

15.Процедура розгляду індивідуальної заяви Європейським судом з прав людини.

16.Юрисдикційні критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини.

17.Змістовні критерії (критерії по суті справи) прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини.

18.Вичерпання всіх національних засобів захисту (питання їх доступності та ефективності) та дотримання «шестимісячного строку» як процесуальні умови прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини.

19.Анонімність, ідентичність заяв та зловживання правом на подання заяви як процесуальні умови неприйнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини

20.Компетенція суддів, які засідають одноособово; комітетів із трьох суддів; палати із семи суддів; Великої палати Європейського суду з прав людини

21.Види рішень Європейського суду з прав людини. Пілотні рішення Європейського суду з прав людини.

22.Нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав людини з боку Комітету Міністрів Ради Європи відповідно до ст. 46 Конвенції.

23.Повноваження Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини: загальна характеристика.

24.Тимчасові заходи  як «засіб забезпечення» прав заявників до Європейського суду з прав людини

25.Заходи загального характеру в рішеннях Європейського суду з прав людини.

26.Заходи індивідуального характеру в рішеннях Європейського суду з прав людини.

27.Зміст права на життя: загальна характеристика.

28.Позитивні та негативні зобов’язання держави щодо забезпечення права на життя.

29.Заборона катування: загальна характеристика

30.Негативні та позитивні зобов’язання держави відповідно до ст. 3 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод

31.Особливі випадкизастосування ст. 3 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод (дискримінація, екстрадиція, заборона тілесних покарань неповнолітніх)

32.Тлумачення Європейським судом з прав людини понять «катування», «нелюдське поводження», «принижуюче гідність поводження чи покарання».

33.Зміст та сфера застосування ст. 4 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод.

34.Заборона рабства та примусової праці в практиці Європейського суду з прав людини.

35.Зміст права на свободу та особисту недоторканність за ст. 5 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод.

36.Кримінально-правові та цивільно-правові підстави позбавлення волі. Вимоги до правомірного позбавлення свободи та особистої недоторканності у практиці Європейського суду з прав людини.

37.Зміст та сфера застосування ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

38.Тлумачення Європейським судом з прав людини поняття «суд».

39.Право на доступ до суду за Конвенцією та практикою  Європейського суду з прав людини.

40.Загальна характеристика справедливого судового розгляду (ст. 6 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод).

41.Поняття розумного строку судового розгляду. Критерії та принципи визначення розумності строку.

42.Принцип «nullum crimen, nulla poena sine lega»: ніякого покарання без закону (ст. 7 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод)

43.Поняття «приватне життя» у практиці Європейського суду з прав людини (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)

44.Поняття «сімейне життя» у практиці Європейського суду з прав людини (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

45.Поняття «житло» за практикою Європейського суду з прав людини.

46.Поняття «кореспонденція» за практикою Європейського суду з прав людини.

47.Особливості тлумачення Європейським судом з прав людини поняття «майно» за ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

48. Критерії допустимості втручання у право власності за практикою Європейського суду з прав людини.

49.Право на освіту (ст. 2 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод): зміст та сфера дії. Зобов’язання держави щодо забезпечення права на освіту

50.Свобода думки, совісті, релігії і переконань: загальна характеристика.

51.Зміст та сфера застосування ст. 9  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: загальна характеристика.

52.Критерії правомірності втручання держави в реалізацію права на свободу віросповідання.

53.Умови правомірності обмеження свободи вираження поглядів.

54.Зміст і сфера застосування ст. 3 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод.

55.Право на вільні вибори та суміжні права людини: загальна характеристика.  

56.Право на свободу пересування (ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини  та основоположних свобод).

57.Зміст права на свободу мирних зібрань.

58.Критерії правомірності втручання держави у реалізацію права на  свободу мирних зібрань.

59.Позитивні і негативні зобов’язання держави щодо забезпечення свободи мирних зібрань.

60.Критерії правомірності втручання держави у реалізацію права на   свободу об’єднань.

61.Зміст права на шлюб за Конвенцією про захист прав людини  і основоположних свобод (ст. 12) і практикою Європейського суду з прав людини.

62.Право на ефективний засіб юридичного захисту (ст. 13 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод)

63.Особливості заборони дискримінації відповідно до ст. 14 та Протоколу № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

64.Поняття «позитивна дискримінація» за практикою Європейського суду з прав людини.

65.Позитивні зобов’язання держави у сфері протидії дискримінації.

66.Застосування Європейським судом з прав людини доктрини «європейського консенсусу».

67.Інститут преюдиційного висновку (Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

68.Процедура виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини: загальна характеристика.

69.Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання