з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Актуальні проблеми господарського права"

Питання до іспиту "Актуальні проблеми господарського права"

1. Поняття господарського права України. Питання відмежування господарського права від суміжних галузей.

2. Поняття, види та загальна характеристика джерел господарського права.

3. Основні принципи господарського права та їх значення для правового регулювання господарських відносин.

4. Предмет та метод господарського права. Питання відмежування господарських відносин від суміжних видів відносин.

5. Публічні та приватні інтереси у сфері господарювання. Основи господарського правопорядку.

6. Господарсько-виробничі відносини як предмет господарсько-правового регулювання.

7. Організаційно-господарські відносини як предмет господарсько-правового регулювання.

8. Внутрішньогосподарські відносини як предмет господарсько-правового регулювання.

9. Проблеми систематизації та напрями модернізації господарського законодавства України.

10. Поняття та ознаки господарської діяльності. Проблемні аспекти відмежування господарської діяльності від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

11. Поняття та правові основи діяльності у сфері електронної комерції.

12. Принцип свободи підприємницької діяльності. Заборони та обмеження на здійснення підприємницької діяльності.

13. Суб’єкти господарського права України. Питання взаємозв’язку правового статусу суб’єктів господарського права та форм їхньої участі у господарському обороті.

14. Господарська правосуб’єктність, господарська компетенція та організаційно-господарські повноваження як категорії господарського права.

15. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання, їх правовий статус.

16. Поняття та організаційно-правові засади некомерційної господарської діяльності. Проблеми розмежування понять «негосподарюючий суб’єкт» та «суб’єкт некомерційного господарювання».

17. Поняття та види відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання, їх правовий статус.

18. Поняття та загальна характеристика суб’єктів організаційногосподарських повноважень.

19. Механізм (основні етапи) утворення господарських організацій та обмеження прав на їх заснування.

20. Поняття та принципи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності. Загальна характеристика суб’єктів державної реєстрації, державного реєстратор.

21. Загальна характеристика та порядок державної реєстрації фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності.

22. Порядок створення на території України відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання України та іноземних країн.

23. Поняття та види організаційно-правових форм господарської діяльності.

24. Поняття засновника, учасника підприємства та кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

25. Питання класифікації підприємств як базової організаційно-правової форми господарської діяльності.

26. Господарське товариство як організаційно-правова форма господарської діяльності.

27. Унітарне підприємство як організаційно-правова форма господарської діяльності.

28. Корпоративне підприємство як організаційно-правова форма господарської діяльності.

29. Кооператив як організаційно-правова форма господарської діяльності.

30. Правовий статус державних підприємств в Україні.

31. Правовий статус комунальних підприємств в Україні.

32. Правовий статус холдингових компаній в Україні.

33. Поняття, види та загальна характеристика об’єднань підприємств як учасників господарських відносин.

34. Установчі документи господарських організацій: поняття, види та порядок прийняття, вимоги до оформлення та внесення змін, підстави для визнання недійсними.

35. Питання управління господарською організацією. Поняття та види органів управління.

36. Організаційно-правові засади управління державними та комунальними підприємствами.

37. Організаційно-правові засади управління приватним підприємством, господарським товариством, кооперативом.

38. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи, припинення господарської організації: підстави та порядок.

39. Поняття майна у сфері господарювання. Нематеріальні активи та гудвіл підприємства.

40. Поняття правового режиму майна суб’єкта господарювання та загальна характеристика його основних структурних елементів.

41. Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші.

42. Питання використання природних ресурсів у господарській діяльності.

43. Питання використання інтелектуальної власності у господарській діяльності.

44. Державне майно у сфері господарювання: поняття, порядок управління та відчуження.

45. Комунальне майно у сфері господарювання: поняття, порядок управління та відчуження.

46. Правові засади здійснення державно-приватного партнерства в Україні.

47. Джерела формування та склад майна господарської організації (виробничі та невиробничі фонди, поняття цілісного / єдиного майнового комплексу тощо).

48. Поняття та джерела формування статутного (складеного) капіталу господарської організації. Обмеження щодо формування (складеного) капіталу.

49. Питання оцінки майна та майнових прав у сфері господарювання.

50. Основи формування і використання (розподілу) прибутку господарської організації.

51. Майновий стан та облік майна суб’єктів господарювання (бухгалтерський обік та фінансова звітність господарської організації, інвентаризація активів, аудит тощо).

52. Поняття та види господарських зобов’язань, характеристика їх змісту та суб’єктного складу.

53. Підстави виникнення господарських зобов’язань та загальні умови їх виконання.

54. Передоручення / переадресування виконання та делегування повноважень за господарськими зобов’язаннями. Підстави припинення господарських зобов’язань.

55. Поняття та види господарського договору. Характер співвідношення господарського зобов’язання та господарського договору.

56. Підстави та види господарсько-правової відповідальності. Питання визначення меж господарсько-правової відповідальності.

57. Поняття та порядок реалізації господарсько-правової відповідальності (досудовий / судовий порядок).

58. Поняття та склад збитків у господарському праві.

59. Штрафні санкції у сфері господарювання та порядок їх застосування.

60. Питання застосування оперативно-господарських санкцій.

61. Питання застосування адміністративно-господарських санкцій.

62. Поняття та правові наслідки наступу форс-мажорних обставин. Питання відмежування форс-мажорних обставин від обставин, які ускладнюють виконання договірних зобов’язань.

63. Державна економічна та правова політика у сфері господарювання: поняття, форми та засоби реалізації.

64. Загальні засади прогнозування та планування економічного розвитку.

65. Основні принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

66. Поняття та засоби здійснення державного регулювання господарської діяльності. Режими державного регулювання господарської діяльності.

67. Дозвільна система у сфері господарювання та питання дерегуляції. Характер співвідношення державного регулювання та дерегуляції господарської діяльності.

68. Поняття та форми саморегулювання господарської діяльності. Суб’єкти професійного ринкового саморегулювання.

69. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності.

70. Сертифікація товарів та послуг як засіб державного регулювання господарської діяльності.

71. Стандартизація як засіб державного регулювання господарської діяльності. Поняття та види стандартів.

72. Правове регулювання ціноутворення в Україні. Види цін та тарифів, порядок їх встановлення.

73. Державна підтримка суб’єктів господарювання: основні форми та засоби.

74. Поняття та види правових режимів господарської діяльності.

75. Питання контролю за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності

 

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання