з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Економічна теорія"

Питання до іспиту "Економічна теорія"

1. Предмет економічної теорії.

2. Економічні закони, їх відмінність від юридичних законів.

3. Методологія економічної теорії.

4. Функції економічної теорії. Взаємозв’язок економічної теорії з правом.

5. Еволюція економічної теорії та її головні наукові школи.

6. Виробництво та його фактори. Сутність та основні типи відтворення.

7. Технологічні уклади. Доіндустріальна, індустріальна і постіндустріальнаекономіка.

8. Нематеріальна економіка. Internet-економіка.

9. Виробнича функція. Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва.

10. Конституційно-правові передумови ефективного розвитку економіки.

11. Виробничі можливості суспільства. Крива виробничих можливостей. Альтернативні витрати.

12. Поняття власності: її сутність, зміст, форми.

13. Економічна теорія прав власності: англосаксонський і континентальний підходи.

14. Трансакції і трансакційні витрати. Специфікація прав власності.

15. Націоналізація, приватизація, реституція, реприватизація: зміст і наслідки.

16. Причини, мета і зміст приватизації в Україні.

17. Соціально-економічні наслідки приватизації в Україні.

18. Товарне виробництво та його типи. Товар і гроші.

19. Сутність, суб’єкти, функції та умови розвитку ринку.

20. Ринкові структура й інфраструктура. Договірне регулювання ринкової економіки.

21. Закони попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Еластичність попиту і пропозиції.

22. Економічні системи: зміст, класифікація, еволюція.

23. Перехідна економіка: зміст і особливості розвитку.

24. Сутність та організаційні форми підприємницької діяльності.

25. Поняття, види та функції конкуренції.

26. Конкурентні моделі ринку: чиста конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція, олігополія.

27. Природа, типи та форми монополій. Вплив монополій на соціально-економічний розвиток країн.

28. Конкурентна та антимонопольна політика в Україні.

29. Домогосподарство як економічний суб’єкт

30. Поведінка споживача і споживчий вибір.

31. Теорії фірми. Види фірм.

32. Ресурси і капітал фірми. Людський капітал.

33. Особливості функціонування юридичної фірми

34. Економічні витрати фірми: сутність, види. Внутрішні та зовнішні витрати.

35. Постійні та перемінні витрати фірми. Валові, середні, граничні витрати.

Собівартість продукції.

36. Дохід фірми: сутність, джерела, види.

37. Прибуток фірми. Бухгалтерський та економічний прибуток. Правило

максимізації прибутку фірми.

38. Беззбитковість та рентабельність функціонування фірми.

39. Види цін. Чинники та методи ціноутворення.

40. Ринок праці: сутність, структура, моделі.

41. Заробітна плата: сутність, функції, форми та системи. Номінальна і реальна

заробітна плата.

42. Ринок капіталу. Основні сегменти ринку капіталу.

43. Лізинг: сутність, види, доцільність застосування.

44. Ринок позичкового капіталу. Процент. Сутність і види кредиту.

45. Цінні папери як економічна та юридична категорія. Види цінних паперів.

46. Земельна рента: сутність, види.

47. Ринок землі. Попит, пропозиція, ціна землі. Орендна плата.

48. Особливості та перспективи розвитку аграрного сектору в Україні

49. Предмет, основні проблеми і цілі макроекономіки.

50. Макроекономічні показники

51. Економічне зростання та його фактори.

52. Макроекономічна рівновага.

53. Макроекономічна нерівновага. Економічні цикли.

54. Неспроможності ринку. Економічні та правові функції держави.

55. Форми, методи та межі державного регулювання економіки.

56. Соціальна політика держави: сутність та напрями.

57. Принципи соціальної справедливості.

58. Неспроможності держави та тіньова економіка.

59. Корпоративне та громадське регулювання економіки

60. Грошовий ринок: структура, попит на гроші та їх пропозиція. Рівновага на

грошовому ринку.

61. Кредитно-банківська система та її структура.

62. Центральний банк країни, його функції та грошово-кредитна політика.

63. Комерційні банки та їх послуги.

64. Страхування: сутність, функції. Страхові послуги та їх види.

65. Фінанси: сутність і функції в ринковій економіці. Фінансові ресурси.

66. Фінансова система держави та її структура.

67. Бюджетна система. Державний бюджет та способи покриття його дефіциту.

68. Податки: сутність, форми та види. Поняття фіскальної політики держави.

69. Державний борг: причини виникнення, види та наслідки. Управління

державним боргом.

70. Структура та тенденції розвитку сучасної міжнародної економіки.

71. Форми міжнародних економічних відносин.

72. Інтеграція: передумови, цілі, стадії.

73. Інтеграційні угрупування у сучасному світі.

74. Економічна глобалізація: сутність, характерні риси, переваги та ризики.

75. Участь України у процесах інтеграції та глобалізації.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання