з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Конституційне право України"

Питання до іспиту "Конституційне право України" 

1. Ідея обмеженого правління як політико-правова доктрина.

2. Формування американського конституціоналізму і його риси.

3. Європейський конституціоналізм та його особливості.

4. Етапи розвитку українського конституціоналізму.

5. Поняття конституції, її функції та юридичні властивості.

6. Класифікація конституцій.

7. Правовий захист (охорона) конституції.

8. Конституційно-правова відповідальність у механізмі захисту конституції.

9. Поняття, предмет та джерела конституційного права України.

10. Конституційно-правові відносини та їх структура.

11. Місце конституційного права України в системі навчальних дисциплін.

12. Загальна характеристика Конституції України1996 р.

13. Конституційний процес на сучасному етапі.

14. Порядок внесення змін до Конституції України.

15. Поняття конституційного ладу та його співвідношення із засадами конституційного ладу.

16. Система засад конституційного ладу.

17. Поняття державного суверенітету та його ознаки.

18. Захист державного суверенітету в Конституції України.

19. Конституційні засади міжнародної діяльності України та міжнародні договори. Акти міжнародного права в правовій системі України.

20. Державні символи України: поняття, функції, законодавче закріплення.

21. Верховенство права як принцип конституційного ладу України.

22. Пряма дія норм Конституції України.

23. Конституційний принцип поділу державної влади в Україні.

24. Україна як соціальна держава.

25. Конституційні засади економічної системи

26. Україна як демократична республіка.

27. Принцип народовладдя та форми реалізації народовладдя.

28. Конституційно-правові засади громадянського суспільства в Україні.

29. Принцип багатоманітності.

30. Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських об’єднань в Україні.

31. Конституційно-правовий статус релігійних організацій.

32. Правові засади взаємовідносин держави і засобів масової інформації.

33. Національно-культурна сфера як предмет конституційної регламентації.

34. Конституційно-правовий статус національних меншин.

35. Конституційно-правовий статус мов в Україні.

36. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України.

37. Ознаки унітарної держави.

38. Поняття та система адміністративно-територіального устрою, його принципи.

39. Порядок утворення та зміни статусу адміністративно-територіальних одиниць.

40. Поняття автономії та її особливості в унітарній державі.

41. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Конституція АРК.

42. Принципи гарантування місцевого самоврядування.

43. Поняття місцевого самоврядування та його система.

44. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні територіальних громад та на рівні області і району.

45. Перспективи удосконалення місцевого самоврядування у світлі децентралізації державної влади.

46. Поняття конституційного статусу людини та громадянина і його структурні елементи.

47. Система конституційних прав і свобод людини.

48. Природні права людини і їх закріплення в конституційному законодавстві.

49. Обмеження щодо реалізації прав людини.

50. Міжнародні стандарти в сфері прав людини.

51. Принципи конституційного статусу людини.

52. Конституційні гарантії прав людини

53. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

54. Загальна характеристика інституту громадянства.

55. Принципи громадянства.

56. Правові підстави та порядок набуття громадянства України.

57. Правові підстави та порядок припинення громадянства України.

58. Особливості правового статусу іноземців, осіб без громадянства, біженців, внутрішньо переміщених осіб

59. Загальна характеристика особистих прав людини.

60. Право на життя та його реалізація.

61. Свобода слова та її гарантії.

62. Право та види інформації. Доступ до публічної інформації.

63. Право на особисту недоторканість.

64. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання: поняття та умови реалізації.

65. Право на свободу світогляду та віросповідання, форми його реалізації.

66. Загальна характеристика політичних прав.

67. Право на свободу об’єднань.

68. Право на мирні зібрання.

69. Економічні, соціальні, культурні, екологічні права людини.

70. Поняття, види та предмет референдумів за Конституцією України

71. Організація і порядок проведення референдумів.

72. Загальна характеристика виборчого права.

73. Поняття та типи виборчих систем. Виборча система в Україні.

74. Виборчий процес: етапи, суб’єкти та виборчі процедури.

75. Верховна Рада України як парламент: конституційно-правовий аспект.

76. Склад та структура Верховної Ради України.

77. Конституційна регламентація функцій парламенту України.

78. Загальна характеристика законодавчого процесу. Акти парламенту.

79. Спеціалізовані органи парламентського контролю.

80. Конституційно-правовий статус народного депутата України. Представницький мандат.

81. Набуття та припинення повноважень народного депутата України.

82. Права та обов’язки народного депутата України. Депутатський запит і депутатське звернення.

83. Гарантії діяльності народного депутата України.

84. Президент України — глава Української держави.

85. Функції, повноваження та акти Президента України.

86. Гарантії діяльності Президента України.

87. Конституційно-правовий статус Ради Національної безпеки і оборони України.

88. Конституційні основи статусу Кабінету Міністрів України як Уряду України.

89. Функції, повноваження та акти Кабінету Міністрів України.

90. Конституційні засади судоустрою в Україні.

91. Функції та принципи діяльності органів прокуратури.

92. Конституційні засади організації прокуратури України.

93. Адвокатура в системі судового захисту прав людини.

94. Конституційний контроль: поняття і види.

95. Конституційний Суд України в системі вищих органів державної влади.

96. Порядок формування Конституційного Суду України та його структура.

97. Функції та повноваження Конституційного Суду України.

98. Юрисдикція Конституційного Суду України.

99. Загальна характеристика конституційно-судового процесу.

100. Акти та юридичні позиції Конституційного Суду України.

101. Конституційна скарга в механізмі захисту прав людини.

102. Повноваження Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

103. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

104. Конституційно-правові санкції.

105. Заборона діяльності політичних партій як форма захисту Конституції України.

106. Конституційно-правові підстави обмеження прав людини в умовах дії воєнного чи надзвичайного стану.

107. Юридична сила рішень прийнятих на референдумі.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання