з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Країнознавство"

 Питання до іспиту "Країнознавство"

1. Предмет, методи і завдання країнознавства. Функції країнознавства. Принципи країнознавства

2. Державний лад Японії.

3. Державний лад Індії.

4. Основні періоди становлення та розвитку країнознавства. Розмаїтість підходів до країнознавства.

5. Поняття, методологічні основи вивчення і властивості географічного та геополітичного положення країни.

6. Державний лад Італії.

7.Субрегіони Європи, їх характеристика.

8. Класифікація і типологія країн світу. Сучасні типологічні схеми країн світу.

9. Державний лад Китаю.

10.Регіоналізація країн світу.

11.Європейський Союз його та засоби її реалізації. Маастріхтський договір.

12.Природно-ресурсний потенціал Японії. Екологічні проблеми.

13. Цивілізація як категорія аналізу розвитку людства. Поняття «цивілізація». Історія розвитку світових цивілізацій

14. Правові системи країн Європи.

15. Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ США. Особливості історичного розвитку.

16. Теоретичні проблеми цивілізаційного підходу. Проблеми еволюції, кількості і меж цивілізацій.

17.Правові засади економічної інтеграції ЄС.

18.Державний лад США.

19. Порівняльний аналіз світових цивілізацій.

20.Правові засади регіональної та міграційної політики ЄС.

21. Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ країн Латинської Америки. Особливості історичного розвитку.

22.Інформаційна революція. Мережеве суспільство.

23.Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ Великобританії. Особливості історичного розвитку. Заморські території.

24.Природно-ресурсний потенціал країн Латинської Америки. Екологічні проблеми.

25.Концептуальна сутність глобалізації як суспільно-географічного процесу.

26.Природно-ресурсний потенціал Великобританії. Екологічні проблеми.

27.Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ країн Африки. Особливості історичного розвитку.

28. Світосистемний ефект глобалізації. Поняття «світосистема» її функціональнокомпонентний склад.

29.Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ Франції. Особливості історичного розвитку. Залежні території.

30.Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ Австралії. Особливості історичного розвитку.

31. Системна сутність та різноманітність визначень поняття «світове господарство» . Компоненти світового господарства.

32.Природно-ресурсний потенціал Франції. Екологічні проблеми.

33.Природно-ресурсний потенціал Австралії. Екологічні проблеми.

34.Стадії та циклічність розвитку світового господарства. Інформаційно-технічна революція. Інтернаціоналізація світового господарства.

35.Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ Італії. Особливості історичного розвитку.

36. Державний лад країн Африки.

37.Суверенна держава, недержавні утворення у складі світосистеми.

38.Природно-ресурсний потенціал Італії. Екологічні проблеми.

39.Державний лад країн Латинської Америки.

40.Чинники становлення національних держав.

41.Державний лад Франції.

42.Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ Німеччини. Особливості історичного розвитку.

43. Національні інтереси держави.

44.Державний лад Великобританії.

45.Природно-ресурсний потенціал Німеччини. Екологічні проблеми.

46. Недержавні утворення та їхня роль у сучасному світі.

47. Державний лад Італії.

48. Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ Росії. Особливості історичного розвитку.

49.Античні держави світу, їх державний устрій i мiждержавнi відносини. Країни Стародавнього Сходу.

50.Політична географія та геополітика України.

51.Природно-ресурсний потенціал Росії. Екологічні проблеми.

52.Політична карта світу, державний устрій, внутрішня i зовнішня політика держав епохи феодалізму.

53.Поняття, методологічні основи вивчення і властивості географічного та геополітичного положення країни.

54.Державний лад Німеччини.

55.Епоха колонiалiзму, формування великих світових колоніальних імперій.

56.Класична схема країнознавчого аналізу.

57.Державний лад Росії.

58.Друга світова війна. Політична карта світу після Другої світової війни. Крах епохи колонiалiзму.

59.Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ Індії. Особливості історичного розвитку.

60. Природно-ресурсний потенціал країн Африки. Екологічні проблеми.

61.Перша світова війна, її причини. Політична карта світу після Першої світової війни.

62.Концептуальні напрямки країнознавчого аналізу.

63. Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ Японії. Особливості історичного розвитку.

64.Холодна війна, її причини, вплив на свiтовi полiтичнi процеси. Крах світової соцiалiстичної системи.

65.Ієрархічні рівні геополітичного положення країни.

66.Природно-ресурсний потенціал Індії. Екологічні проблеми.

67.Теоретичні основи геополітики і політичної географії.

68.Державний лад Індії.

69. Природно-ресурсний потенціал Китаю. Екологічні проблеми.

70.Теоретичні основи геополітики і політичної географії.

71.Державний лад Індії.

72. Природно-ресурсний потенціал Китаю. Екологічні проблеми.

73.Розвиток геополітичних та політико-географічних ідей.

74.Методика вивчення населення країни. Зайнятість населення. Статевовіковий склад населення.

75. Природно-ресурсний потенціал США. Екологічні проблеми.

76.Геополітика держави на міжнародній арені. Геостратегія.

77.Методи дослідження мережі розселення країни. Міграції. Діаспора. 

78.Державний лад Австралії.

79.Геопросторова політична організація світу.

80.Поняття про природні умови та природні ресурси. Оцінка природних факторів у країнознавстві.

81.Демографічна характеристика Франції.

82.Держава як просторова геополітична система. Держави в сучасному світі.

83. Методика вивчення народів. Расовий, етнічний, мовний, релігійний склад населення.

84.Основні галузі господарства Франції.

85. Електоральна географія. Завдання і методи.

86.Методи аналізу економіки й інфраструктури країни.

87.Демографічна характеристика Великобританії.

88. Типи партійних систем. Класифікація політичних партій.

89.Основні галузі господарства Великобританії.

90.Демографічна характеристика Індії.

91. Виборчі системи в державах світу. Джеррімандеринг.

92.Демографічна характеристика Італії.

93.Основні галузі господарства Німеччини.

94.Різновиди країнознавчих підходів.

95. Основні галузі господарства Італії.

96.Демографічна характеристика Росії.

97.Схема комплексного географічного країнознавства.

98.Демографічна характеристика Німеччини.

99. Основні галузі господарства Індії.

100.Простір і територія в країнознавстві.

101.Фактори, що впливають на результати виборів.

102.Основні галузі господарства Росії.

103.Територія країни і держави.

104.Опорний каркас розселення країни.

105. Демографічна характеристика Китаю.

106. Формування території держави. Внутрішній поділ країн.

107.Демографічна характеристика Японії.

108. Основні галузі господарства США.

109.Покомпонентна характеристика природних факторів у країнознавстві.

110. Основні галузі господарства Японії.

111. Демографічна характеристика США.

112. Відмінності морфології та геопросторового положення держави.

113. Основні галузі господарства Китаю.

114. Демографічна характеристика країн Латинської Америки.

115. Кордони держави.

116. Основні галузі господарства країн Латинської Америки.

117. Демографічна характеристика Австралії.

118. Вплив природних факторів на життя и господарську діяльність людини.

119. Політична сфера держави та світовий політичний процес і міжнародні відносини.

120.Ступень та характер освоєння природи.

121. Множина структур світогосподарської системи.

122. Ступень та характер освоєння природи

123.Господарство країн Європи.

124.Географія, принципи, система і структура Європейського союзу.

125. Методи аналізу територіальної організації систем розселення країни. Урбанізація.

126.Зовнішня політика Німеччини. Членство в міжнародних організаціях.

127.Компетенція і джерела права Європейського Союзу.

128.Організаційно-управлінська, функціонально-господарська та територіальна структура господарства.

129.Зовнішня політика Великобританії. Членство в міжнародних організаціях.

130.Права людини і громадянина у Європейському союзі.

131. Економічна сутність і зміст інфраструктури. Підходи до вивчення інфраструктури у країнознавстві

132.Зовнішня політика Франції. Членство в міжнародних організаціях.

133.Інститути Європейського Союзу.

134.Методика вивчення політичної системи країни.

135. Зовнішня політика Росії. Членство в міжнародних організаціях.

136. Внутрішній ринок, економічний і валютний союз країн Європи.

137. Типи держав за формою правління, державним устроєм та політичним режимом. Політико-правові інститути.

138.Зовнішня політика Китаю. Членство в міжнародних організаціях.

139.Енергетична, соціальна, політика країн Європи.

140.Поняття та структура правової системи країни.

141.Демографічна характеристика США.

142. Екологічна політика ЄС.

143.Методика вивчення народів. Расовий, етнічний, мовний, релігійний склад населення.

144.Зовнішня політика США. Членство в міжнародних організаціях.

145.Організаційний механізм європейської безпеки і оборони.

146. Кордони держави.

147.Зовнішня політика Індії. Членство в міжнародних організаціях.

148. Класифікація і типологія країн світу. Сучасні типологічні схеми країн світу

149. Політична сфера держави та світовий політичний процес і міжнародні відносини.

150. Демографічна характеристика Австралії

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання