з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Міжнародне приватне право"

Питання до іспиту "Міжнародне приватне право"

1.Предмет міжнародного приватного права

2.Колізійно-правовий метод регулювання.

3.Матеріально-правовий метод регулювання.

4.Система МПП як галузі права та навчальної дисципліни.

5.Співвідношення МПП з іншими галузями національного правата міжнародним правом.

6.Розвиток науки МПП у країнах Європи.

7.Поняття та види джерел МПП.

8.Міжнародні договори як джерела МПП.

9.Багатосторонні та двосторонні договори про надання правової допомоги.

10.Внутрішнє (національне) законодавство як джерело МПП.

11.Значення кодифікації норм внутрішнього права в галузі МПП, її види.

12.Сфера застосування та структура Закону України “Про міжнародне приватне право”.

13.Правовий звичай як джерело МПП.

14.Значення судової та арбітражної практики і доктрини у регулюванні відносин МПП.

15.Концепція lex inercatoria, її вплив на судову та арбітражну практику.

16.Поняття та види уніфікації та гармонізації норм міжнародного приватного права

17.Поняття та структура колізійної норми.

18.Застосування права держав із множинністю правових систем.

19.Загальна класифікація колізійних норм.

20.Основні формули прикріплення. “Жорсткі” та “гнучкі” колізійні прив’язки.

21.Автономія волі сторін.

22.Конфлікт кваліфікацій. Вирішення проблеми конфлікту кваліфікацій у національній доктрині МПП.

23.Поняття зворотного відсилання та відсилання до права третьої країни.

24.Інститут “обходу закону” в МПП.

25.Правила встановлення змісту норм іноземного права відповідно до Закону України “Про міжнародне приватне право”.

26.Інститут публічного порядку в МПП.

27.Імперативні норми закону суду та закону третьої держави.

28.Взаємність і реторсії.

29.Поняття “особистий закон фізичної особи” та сфера його дії.

30.Колізійні аспекти подвійного громадянства та без громадянства фізичних осіб.

31.Особливості правового статусу іммігрантів, біженців та осіб, яким надано політичний притулок в МПП.

32.Особливості визнання іноземця обмежено дієздатним та недієздатним.

33.Колізійні аспекти опіки та піклування.

34.Оголошення іноземця безвісно відсутнім чи померлим та його наслідки в Україні і за кордоном.

35.Поняття особистого закону юридичної особи, сфера його дії.

36.Критерії визначення особистого закону юридичної особи.

37.Організаційно-правові форми діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Представництва та філії.

38.Основні проблеми правового статусу транснаціональних корпорацій в міжнародному приватному праві.

39.Проблеми, пов’язані з правовим регулюванням господарської діяльності компаній, розташованих в офшорних зонах.

40.Міжнародні юридичні особи.

41.Особливості правового становища держави в міжнародному приватному праві

42.Поняття “імунітет держави” в МПП. Теорії абсолютного, функціонального та обмеженого імунітету, їх уплив на формування національного законодавства про імунітет іноземних держав.

43.Види імунітету держав у МПП.

44.Міжнародні договори щодо імунітету держав. Норми про імунітет іноземної держави в законодавстві України.

45.Колізійні питання права власності.

46.Колізійні питання права власності та інших речових прав на рухоме майно та майно, що перебуває в дорозі.

47.Правове регулювання іноземних інвестицій у міжнародному приватному праві. Гаранти майнових прав іноземних інвесторів в угодах СОТ.

48.Правове становище власності України закордоном.

49.Територіальний характер інтелектуальної власності та особливості її регулювання в міжнародному приватному праві.

50.Стокгольмська конвенція Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р.

51.Міжнародно-правова охорона авторських прав.

52.Особливості міжнародно-правової охорони прав промислової власності

53.Загальна характеристика Угоди СОТ щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності

54.Колізійне регулювання форми правочину в МПП.

55.Колізійне регулювання змісту договору в МПП

56.Сфера дії права, що застосовується до договору в МПП.

57.Уніфікація правового регулювання в галузі міжнародних комерційних угод. Віденська конвенція ООН “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів”.

58.Право, що застосовується до договору споживання.

59.Міжнародні транспортні організації та їх роль в уніфікації законодавства про міжнародні перевезення.

60.Міжнародні морські перевезення. Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 1978 р.

61.Міжнародні залізничні перевезення. Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.

62.Міжнародні автомобільні перевезення. Конвенція про договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) 1956 р.

63.Міжнародні повітряні перевезення. Монреальська конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 28 травня 1999 р.

64.Міжнародні річкові перевезення. Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами від 22 червня 2001 р.

65.Міжнародні змішані перевезення. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів від 24 травня 1980 р.

66.Види позадоговірних зобов’язань, ускладнених іноземним елементом, та колізійні підходи до їх регулювання. Сфера дії права, що підлягає застосуванню до зобов’язань, які виникли в наслідок завдання шкоди.

67. Право, що застосовується до відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

68.Роль міжнародних угод у колізійно-правовому регулюванні зобов’язань із завдання шкоди.

69.Представництво, довіреність та позов на давність у міжнародному приватному праві.

70.Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин.

71.Міжнародно-правове регулювання праці. Роль конвенцій Міжнародної організації праці (МОП).

72.Працевлаштування іноземців в Україні.

73.Трудові права українських громадян закордоном.

74.Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у праві різних держав.

75.Колізійне регулювання укладання шлюбу в МПП.

76.Колізійне регулювання правових наслідків шлюбу. Форма вибору права до правових наслідків шлюбу.

77.Майнові відносини подружжя в міжнародному приватному праві

78.Міжнародне усиновлення та його наслідки. Функції консульських установ України за кордоном у галузі усиновлення та опіки й піклування.

79.Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві Приєднання України до Нью- Йоркської конвенції 1956 р. про стягнення аліментів закордоном.

80.Основні колізії у спадкуванні за МПП.

81.Колізійні норми спадкового права в законодавстві України.

82.Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин.

83.Спадкові права українських громадян за кордоном. Роль консульських установ України за кордоном у сфері захисту спадкових прав громадян України.

84.Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному приватному праві.

85.Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні

86.Судовий імунітет та його види. Джерела регулювання імунітету в трансграничних відносинах. Конвенція ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності

87.Участь України в міжнародних договорах щодо підсудності справ з іноземним елементом. Міжнародна підсудність у праві України та в праві зарубіжних країн.

88.Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

89.Вручення судових документів за кордоном. Джерела регулювання та основні способи транскордонної доставки судових документів. Колізійні проблеми отримання доказів за кордоном.

90.Міжнародне приватне право в діяльності міжнародного комерційного арбітражу.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання