з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Організація адвокатури та адвокатська діяльність

Питання до державного іспиту "Організація адвокатури та адвокатська діяльність"

1. Правова природа адвокатури та її місце у юридичному механізмі захисту прав людини.

2. Функції інституту адвокатури України.

3. Історичні етапи формування та розвитку інституту адвокатури в Україні (з 1991 р.).

4. Історичні етапи формування та розвитку інституту адвокатури в світі.

5. Правові основи діяльності адвокатури в України.

6. Конституційно-правовий статус адвокатури України.

7. Міжнародні стандарти адвокатської діяльності.

8. Правові позиції Європейського суду з прав людини з питань адвокатської діяльності.

9. Закон України «Про адвокатура та адвокатську діяльність» як правова основа функціонування інституту адвокатури.

10. Рішення Конституційного Суду України, які стосуються адвокатської діяльності.

11. Правові позиції Верховного Суду, які стосуються правового статусу адвоката.

12. Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності: загальна характеристика.

13. Принцип конфіденційності в адвокатській діяльності: правовий зміст та гарантії забезпечення.

14. Принцип незалежності та свободи адвоката у здійсненні адвокатської діяльності: правовий зміст та гарантії забезпечення.

15. Принцип уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності: національне правове регулювання та міжнародні стандарти.

16. Принцип верховенства права та законності в адвокатській діяльності.

17. Принцип конфіденційності в адвокатської діяльності у практиці Європейського суду з прав людини.

18. Принцип пріоритету інтересів клієнта а адвокатській діяльності.

19. Принцип компетентності та добросовісності як складова професійних обов’язків адвоката.

20. Принцип поваги до адвокатської професії при здійсненні професійної діяльності адвоката.

21. Принцип чесності та добропорядної репутації при здійсненні професійної діяльності адвоката.

22. Доступ до професії адвоката в Україні: вимоги та обмеження.

23. Процедура набуття права на заняття адвокатською діяльністю: загальна характеристика.

24. Процедура складання кваліфікаційного іспиту особою, яка виявила бажання стати адвокатом.

25. Стажування особи, яка виявила бажання стати адвокатом, його мета та порядок проходження. Правовий статус стажиста адвоката.

26. Процедура складення присяги адвоката України. Правове значення присяги адвоката України.

27. Особливості статусу адвоката іноземної держави при зайнятті адвокатською діяльністю в Україні.

28. Єдиний реєстр адвокатів України: порядок ведення, внесення інформації та змін.

29. Гарантії адвокатської діяльності: національне правове регулювання.

30. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) та застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката.

31. Проведення обшуку, огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність: національне правове регулювання та міжнародні стандарти.

32. Неприпустимість допиту адвоката про відомості, які становлять адвокатську таємницю.

33. Правова позиція адвоката у справі: поняття, порядок узгодження з клієнтом, гарантії забезпечення реалізації.

34. Професійні права адвоката в Україні: класифікація, загальна характеристика.

35. Професійні обов’язки адвоката в Україні: класифікація, загальна характеристика.

36. Види адвокатської діяльності в Україні: загальна характеристика.

37. Особливості юридичної відповідальності адвоката в Україні: загальна характеристика.

38. Особливості кримінальної і адміністративної відповідальності адвоката в Україні.

39. Підстави та умови притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності: загальна характеристика.

40. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката в Україні: загальна характеристика процедури і прав учасників.

41. Види дисциплінарних стягнень щодо адвоката та принцип пропорційності під час їх застосування.

42. Зупинення, припинення та відновлення права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні: підстави, порядок, наслідки.

43. Міжнародні стандарти дисциплінарної відповідальності адвоката.

44. Адвокатський запит: вимоги до складання, відповідальність за неналежну відповідь на нього.

45. Адвокатського досьє: поняття, типова структура, особливості ведення.

46. Проблеми запровадження страхування адвокатської діяльності в Україні.

47. Правовий статус помічника адвоката, його права та обов’язки.

48. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності в Україні.

49. Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України.

50. Система органів адвокатського самоврядування в Україні: правові засади та завдання.

51. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури України: порядок формування, структура та повноваження.

52. Рада адвокатів України як найвищий орган адвокатського самоврядування.

53. Ради адвокатів регіонів: завдання, порядок формування та повноваження.

54. Національна асоціація адвокатів України: правовий статус, завдання, порядок формування, структура, компетенція.

55. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування в Україні.

56. Акти органів адвокатського самоврядування:загальна характеристика.

57. З’їзд адвокатів України: статус, повноваження, порядок роботи.

58. Спілки та асоціації адвокатів. Громадські об’єднання адвокатів та їх місце у системі адвокатури України.

59. Організаційно-правові форми адвокатської діяльності: види та загальна характеристика.

60. Адвокатське бюро як організаційно-правова форма адвокатської діяльності.

61. Адвокатське об’єднання як організаційно-правова форма адвокатської діяльності.

62. Особливості здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально.

63. Оподаткування адвокатської діяльності в Україні.

64. Підстави для здійснення адвокатської діяльності.

65. Договір про надання правової допомоги: предмет, права і обов’язки сторін, форма, строк.

66. Ордер як документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги.

67. Гонорар адвоката: порядок обчислення, порядок сплати, умови повернення і критерії визначення розміру.

68. Принцип розумності у визначенні гонорару адвоката: національна практика та міжнародні стандарти.

69. Вимоги до процесуальних документів адвоката.

70. Адвокат як спеціально визначений суб’єкт первинного фінансового моніторингу. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

71. Підстави та правові наслідки одностороннього розірвання договору про надання правової допомоги.

72. Підстави відмови адвоката від виконання доручення клієнта. Обов’язки адвоката при розірвання договору про надання правової допомоги.

73. Правовий статус адвоката-захисника у кримінальному судочинстві. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні.

74. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

75. Відмова від захисника або його заміна у кримінальному провадженні.

76. Поняття, сутність та основні елементи тактики захисту у кримінальному провадження.

77. Форми участі адвоката у кримінальному провадженні.

78. Промова адвоката в суді: зміст, структура, етичні вимоги.

79. Безоплатна правова допомога в Україні: загальна характеристика.

80. Право на безоплатну правову допомогу у практиці Європейського суду з прав людини.

81. Правове регулювання надання адвокатами безоплатної правової допомоги в Україні.

82. Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу.

83. Система органів та установ, що надають безоплатну вторинну правову допомогу.

84. Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги.

85. Надання безоплатної первинної правової допомоги.

86. Стандарти оцінки якості надання безоплатної правової допомоги.

87. Укладання контрактів з адвокатами, що надають безоплатну вторинну правову допомогу.

88. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заміна адвоката.

89. Правовий статус адвоката в системі безоплатної правової допомоги.

90. Норми професійної етики як специфічний регулятор адвокатської діяльності.

91. Відповідальність адвоката за порушення Правил адвокатської етики.

92. Етичні засади відносин адвоката з клієнтами.

93. Реалізація принципу уникнення конфлікту інтересів у відносинах адвоката із клієнтом відповідно до Правил адвокатської етики.

94. Етичні засади відносин адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження.

95. Етичні засади відносин адвоката з органами досудового розслідування.

96. Етичні засади відносин між адвокатами.

97. Етичні засади дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

98. Дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі інтернет.

99. Суб’єкти забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

100. Особливості застосування Правил адвокатської етики в діяльності адвокатського бюро, адвокатського об’єднання.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання