з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Правове регулювання банківської діяльності"

Питання до іспиту "Правове регулювання банківської діяльності" 

1. Еволюційний розвиток банківської діяльності.

2. Формування банківської системи та сутність її інституціональної структури.

3. Особливості побудови банківської системи в України.

4. Джерела банківського права. Проблеми удосконалення банківського законодавства.

5. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види.

6. Банківська система України: поняття, функції, структура, загальна характеристика її елементів.

7. Правовий статус Національного банку України, його структура та компетенція.

8. Повноваження Національного банку України щодо регулювання та нагляду у сфері банківської діяльності.

9. Сутність та форми державного регулювання банківської діяльності.

10.Заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства.

11.Порядок формування та повноваження Ради Національного банку України.

12.Порядок формування та повноваження Правління Національного банку України.

13.Операції Національного банку України.

14.Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

15.Заходи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо організації виплат відшкодувань за вкладами.

16.Правове регулювання участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб. Функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

17.Правове регулювання інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

18.Правове становище банків в Україні: поняття, класифікація, функції, організаційна структура, порядок управління.

19.Порядок створення та державна реєстрація банку.

20.Учасники банку. Вимоги до засновників банку, власників істотної участі в банку та осіб, які набувають або збільшують істотну участь у банку.

21.Правовий статус державних банків. Особливості їх створення та функціонування.

22.Банківська ліцензія. Порядок ліцензування банківської діяльності.

23.Відокремлені підрозділи банку. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України.

24.Відокремлені підрозділи іноземних банків. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України.

25.Правові вимоги та обмеження створення дочірніх банків, філій і представництв українських банків на території інших держав.

26.Способи, умови та порядок реорганізації банків.

27.Регулятивний капітал банку, його структура. Вимоги до порядку формування та збільшення статутного капіталу банку.

28.Акції банку та паї банку. Істотна участь. Особливості істотної участі іноземних юридичних та фізичних осіб в банку.

29.Правове регулювання управління банком. Органи управління банку. Вимоги до керівників банку.

30.Банківська діяльність та її види. Банківські та інші фінансові послуги банків. Поняття банківської операції.

31.Особливості правового регулювання відносин банка з клієнтом.

32.Гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями.

33.Проблемний та неплатоспроможний банк. Критерії віднесення банку до проблемного та неплатоспроможного.

34.Порядок ліквідації банку за рішенням його власників.

35.Порядок ліквідації банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи.

36.Порядок ліквідації банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

37.Порядок виведення неплатоспроможних банків з ринку.

38.Правове регулювання відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку.

39.Порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період.

40.Правове регулювання функціонування банківської системи в особливий період.

41.Правова охорона банківської таємниці. Порядок розкриття інформації, що відноситься до банківської таємниці .

42.Поняття і зміст розрахункових правовідносин. Правове регулювання розрахункових відносин.

43.Безготівкові розрахунки в господарському обороті України. Банківський переказ, порядок здійснення та строки .

44.Платіжні інструменти ініціювання переказу, їх види.

45.Поняття та види документів на переказ. Загальні вимоги до оформлення документів при проведенні переказу.

46.Правове регулювання здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.

 47.Платіжні системи та правові засади їх функціонування в Україні.

48.Правове регулювання системи електронних платежів Національного банку України.

49.Правове регулювання проведення внутрішньобанківського та міжбанківського переказу. Кореспондентські рахунки банків.

50.Правове регулювання примусового списання коштів. Особливості Списання банком коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

51.Правове регулювання готівкових розрахунків. Правове регулювання касових операцій в національній валюті в Україні. Відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки .

52.Правове регулювання ведення касових операцій установами банків.

53.Види банківських рахунків, їх характеристика.

54.Правова природа договору банківського рахунку, його форма, зміст та порядок укладання.

55.Правовий режим поточного рахунку та його види.

56.Правове регулювання банківського вкладу. Договір банківського вкладу, його форма, зміст та порядок укладання.

57.Правовий режим вкладного рахунку. Порядок відкриття та закриття вкладного банківського рахунку.

58.Договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

59.Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам-підприємцям та іншим самозайнятим особам.

60.Порядок відкриття поточних рахунків господарським організаціямюридичним особам.

61.Правове регулювання кредитних відносин в Україні.

62.Поняття та види банківського кредиту. Кредитний договір.

63.Правове регулювання факторингового кредитування. Поняття форфейтингу.

64.Правові засади іпотечного кредитування.

65.Правове регулювання споживчого кредитування.

66.Поняття та правові особливості договору споживчого кредиту, порядок його укладання та виконання.

67.Правове регулювання управління кредитними ризиками.

68.Правове регулювання формування та обігу кредитних історій. Бюро кредитних історій, майнові та кваліфікаційні вимоги.

69.Порядок формування кредитних історій. Правовий режим відомостей кредитних історій та їх використання.

70.Правове регулювання операцій банків з векселями.

71.Правове регулювання валютних операцій в Україні. Органи, що здійснюють державне валютне регулювання, їх компетенція.

72.Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.

73.Правове регулювання надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті.

74.Правове регулювання здійснення валютно-обмінних операцій в Україні.

75.Правове регулювання здійснення валютних операцій, валютного регулювання і валютного нагляду в Україні. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

76.Правове регулювання операцій банків з банківськими металами.

77.Банк як професійний учасник фондового ринку. Правове регулювання операцій банків з цінними паперами.

78.Правове регулювання інвестиційних операцій банків. Прямі інвестиції банків.

79.Правове регулювання депозитних операцій банків.

80.Правове регулювання операцій банків з банківськими металами.

81.Правове регулювання обігу електронних грошей в Україні. Операції банків з електронними грішми.

82.Правове регулювання управління кредитними ризиками.

83.Правове регулювання інвестиційної діяльності банків.

84.Банк як учасник державного фінансового моніторингу.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання