з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Теорія та практика цивільного судочинства"

Питання до державного іспиту "Теорія та практика цивільного судочинства"

1.Сфера цивільного процесу та цивільного судочинства

2.Всесвітній рух доступу до правосуддя, криза правосуддя.

3.Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах.

4.Загальна характеристика стану цивільного процесуального законодавства

5.Основні напрями конституційної та судової реформи у сфері правосуддя та суміжних інститутів.

6.Основні новели Цивільного процесуального кодексу України у редакції від З жовтня 2017 р. (структурні зміни та нові інститути).

7.Цивільне судочинство та інші форми судочинства.

8.Структура цивільного судочинства (процесуальні провадження, стадії, режими), процесуальні цикли.

9.Система судових проваджень цивільного судочинства і структура Цивільного процесуального кодексу України.

10.Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та її застосування в цивільному судочинстві.

11.Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві.

12.Сфера застосування п.1 ст. 6 ЄКПЛ в цивільному судочинстві.

13.Інституціональні елементи права на справедливий судовий розгляд: проблемні питання.

14.Характеристика окремих процедурних елементів права на справедливий судовий розгляд.

15.«Незалежний та неупереджений суд, створений на підставі закону», у контексті практики ЄСПЛ та новел цивільного процесуального законодавства.

16.Невиконання судових рішень в Україні як системна проблема в контексті рішень ЄСПЛ «Юрій Миколайович Іванов проти України» та «Бурмич проти України».

17.Право на справедливий судовий розгляд як об’єкт судового захисту.

18.Застосовність гарантій п. 1 ст. 6 ЄКПЛ до несудових проваджень.

19.Поняття та каталог принципів цивільного судочинства.

20.3агальновизнані принципи і норми міжнародного права у цивільному судочинстві.

21.Принцип верховенства права в цивільному судочинстві.

22.Принцип правової визначеності в цивільному судочинстві.

23.Принцип пропорційності в цивільному судочинстві.

24.Принцип диспозитивності в цивільному судочинстві.

25.Принцип змагальності в цивільному судочинстві.

26.Принцип рівноправності сторін в цивільному судочинстві.

27.Принципи гласності та усності в цивільному судочинстві.

28.Конституційні зміни щодо юрисдикції судів.

29.Цивільна юрисдикція та її види.

30.Предметна та суб’єктна юрисдикція.

31.Інстанційна юрисдикція.

32.Підсудність цивільних справ (територіальна юрисдикція).

33.Правосуб'єктність суду та законодавчі новації.

34.Система учасників цивільного судочинства: основні новели

35.Професійна правнича допомога та представництво в цивільному судочинстві.

36.Процесуальне доказування та його модель в цивільному судочинстві.

37.Мета доказування в цивільному судочинстві.

38.Предмет доказування, інтерпретація предмету доказування по конкретних справах.

39.Стандарт доказування в цивільному судочинстві.

40.Зміни в правовому регулюванні традиційних засобів доказування.

41.Правовий режим електронних доказів.

42.Висновок експерта в галузі права у цивільному процесі

43.Провадження цивільного судочинства у суді першої інстанції .

44.Позовне провадження цивільного судочинства.

45.Позов та його елементи.

46.Види позовів.

47.Підстави та порядок забезпечення позову.

48.Зустрічне забезпечення позову

49.Письмові заяви учасників справи.

50.Підготовче провадження цивільного судочинства.

51.Врегулювання спору за участі судді.

52.Прискорені провадження у суді першої інстанції.

53.Спрощені провадження у суді першої інстанції

54.Сурогати судових проваджень у суді першої інстанції.

55.Наказне провадження цивільного судочинства

56.Заочний розгляд цивільних справ

57.Окреме провадження цивільного судочинства

58.Система справ окремого провадження

59.Порядок розгляду справ у суді першої інстанції.

60.Загальні правила розгляду справ окремого провадження

61.Судові рішення у цивільних справах

62.Правова визначеність та геs judicatа у рішеннях ЄСПЛ.

63.Моделі апеляції та касації в цивільному судочинстві

64.Еволюція системи перегляду судових рішень в цивільному судочинстві.

65.Право на справедливий судовий розгляд в сталих моделях перегляду судових рішень у цивільному судочинстві

66.Роль Верховного Суду у формуванні єдиної судової практики та розвитку права

67.Підстави та порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

68.Верховний Суд та Верховний Суд України: унікальність правової ситуації.

69.Види та форми судової практики.

70.Виконавче провадження як частина судового розгляду.

71.Моделі примусового виконання судових рішень.

72.Компетенція приватних та державних виконавців.

73.Приватні виконавці та ефективність виконання рішень.

74.Система СЕТАМ, Ореn Магкеt та процедура проведення прилюдних торгів.

75.Процесуальна форма виконання судових рішень.

76.Поняття міжнародного цивільного процесу та його джерела.

77.Правове становище іноземних осіб у міжнародному цивільному процесі.

78.Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб.

79.Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів.

80.Судовий контроль за виконанням судових рішень.

81.Правовий статус і види третейського суду.

82.Міжнародний комерційний арбітраж.

83.Цивільне судочинство та медіація.

84.Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів.

85.Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу.

86.Медіація та інші альтернативні форми врегулювання спорів.

87.Рішення ЄСПЛ Sоvtrаnsаvtо Ноldіng v. Uкгаіnе.

88.Рішення ЄСПЛ Оlекsапdr Vоlкоv v. Uкгаіnе.

89.Рішення ЄСПЛ Восhаn v. Uкгаіnе.

90.Рішення ЄСПЛ Sutуаzhnіk v. Russіа.

91.Рішення ЄСПЛ Golder v. United Kingdom.

92.Рішення ЄСПЛ Ноrnsbу v. Grеесе.

93.Рішення ЄСПЛ Ferrazzinі v. Italу.

94.Рішення ЄСПЛ Аіrеу v. Ігеlаnd.

95.Рішення ЄСПЛ Магtіnіе v. Fгаnсе.

96.Рішення ЄСПЛ Rуакіb Вігuкоv v. Russіа.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання