з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях"

Питання до заліку "Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях"

1.Поняття цивільного захисту

2.Основні шляхи захисту населення від надзвичайних ситуацій.

3.Поняття аварії, катастрофи та надзвичайної ситуації, причино-наслідкові зв’язки цих явищ.

4.Умови та закономірності виникнення надзвичайних ситуацій.

5. Ознаки та показники небезпечних факторів і наслідків надзвичайних ситуацій.

6.Класифікація надзвичайних ситуацій за характером та рівнями.

7.Правові питання класифікації надзвичайних ситуацій.

8.Поняття про Єдину державної системи цивільного за­хисту України: призначення, склад основних підсистем та сил цивільного захисту.

9.Органи та структур а державного керівництва Єдиної державної системи цивільного захисту України Склад та взаємодія з підрозділами Харківської територіальної підсистеми цивільного захисту.

10.Місце і завдання правоохоронних органів у складі Єдиної державної системи цивільного захисту України.

11.Історична першість України у створенні та розвитку державних систем цивільної оборони населення.

12.Історичні аспекти створення й розвитку державних систем цивільного захисту західноєвропейських країн.

13.Законодавча база цивільного захисту: особливості законодавчих вимогу сфері безпеки, основні законодавчі акти у сфері цивільного захисту,

14.Ядерне законодавство: основні законодавчі акти з питань радіаційної безпеки та захисту.

15.Правові заході запобігання надзвичайним ситуаціям.

16.Вимоги законодавства до обов’язків керівників (по­садових осіб) суб’єктів господарювання щодо організації заходів цивільного захисту персоналу.

17.Організація та повноваження державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту.

18.Склад та підстави санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

19.Підстави та порядок зупинення роботи підприємств (суб’єктів господарювання), експлуатації машин та устатку­вання у разі порушень вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки

20.Права громадян у сфері цивільного захисту.

21.Обов’язки громадян у сфері цивільного захисту.

22.Вимоги законодавства до завдань та організації заходів цивільного захисту персоналу суб’єктів господарювання.

23. Склад та призначення нормативних документів, що розроблюються суб’єктами господарювання з питань цивільного захисту персоналу.

24.Склад та призначення формувань цивільного захисту юридичних установ.

25.Права громадян та їх об’єднань у сфері радіаційної безпеки.

26.Джерела небезпечних радіаційних факторів на те­риторії України, оцінка стану радіаційної безпеки території України.

27.Поняття про радіаційну безпеку: принципи, способи та засоби.

28.Поняття про дози опромінення, про організацію дозиметричного контролю.

29.Поняття про дозиметричні прилади, правила засто­сування дозиметрів.

30.Вимоги ядерного законодавства до захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання під час літування, від впливу радіонуклідів, що містяться в будівельних матеріалах, продовольчій сировині.

31.Вимоги ядерного законодавства до компенсації перевищення річної дозової межи опромінення людини та відшкодування ядерної шкоди.

32.Призначення, зміст сигналів та інформації заходів цивільного захисту - оповіщення та інформування. Порядок дій при отриманні сигналів оповіщення.

33.Зміст заходу цивільного захисту - укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту. Вимоги Кодексу цивільного захисту до категорій населення, що підлягають укриттю.

34.Призначення та класифікація захисних споруд. Ви­моги законодавства до утримання та використання захисних споруд для господарчих потреб. Правила поведінки в укриттях.

35.Зміст заходів з евакуації населення. Вимоги зако­нодавства до організації заходів з евакуації населення та персоналу. Рекомендації до виконання дій з евакуації.

36.Заходи та засоби радіаційного захисту населення та персоналу.

37.Вимоги ядерного законодавства до нормування доз опромінення людини та населення для виконання відповідних заходів та режимів радіаційного захисту.

38.Нормативно-правове забезпечення роботи керівника установи з підготовки та виконання заходів радіаційного захисту персоналу. Порядок прийняття рішення керівника установи на захист персоналу.

39.Призначення та зміст хімічного захисту населення. Хімічні небезпеки та способи захисту від них.

40.Вимоги законодавства до навчання студентів та пра­цюючого населення з питань цивільного захисту та діям у надзвичайних ситуаціях.

41.Призначення та класифікація засобів індивідуального захисту людини від факторів надзвичайних ситуацій

42.Порядок дій з підготовки та застосування протигазів.

43.Правила та порядок роботи з дозиметрами.

44.Порядок підготовки та використання захисних ком­плектів.

45.Правила самостійного виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання