з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Судочинство в адміністративних судах"

Питання до заліку "Судочинство в адміністративних судах"

1. Ознаки адміністративного судочинства. Відмінність адміністративного судочинства від інших форм здійснення правосуддя.

2. Форми адміністративного судочинства. Обставини, які враховує суд, обираючи форму судочинства.

3. Законодавство про адміністративне судочинство.

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і рішення Європейського суду з прав людини та їх значення для здійснення правосуддя в адміністративних справах.

5. Джерела права, які застосовуються адміністративним судом.

6. Застосування адміністративним судом норм Конституції України як норм прямої дії.

7. Застосування адміністративним судом аналогії права та аналогії закону.

8. Поняття принципів адміністративного судочинства, їх призначення.

9. Верховенство права в адміністративному судочинстві.

10.Рівність учасників судового процесу перед судом і законом (особливості реалізації принципу в адміністративному судочинстві).

11.Офіційне з’ясування всіх обставин у справі як принцип адміністративного судочинства.

12.Змістове наповнення в адміністративному судочинстві принципу змагальності.

13.Змістове наповнення в адміністративному судочинстві принципу диспозитивності.

14.Поняття публічно-правового спору та його ознаки.

15.Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, їх ознаки.

16.Справи, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів.

17.Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.

18.Правила розгляду адміністративним судом кількох пов’язаних між собою вимог.

19.Правила інстанційної юрисдикції.

20.Правила територіальної юрисдикції (підсудності). Виключна підсудність адміністративних справ.

21.Правила передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.

22.Учасники адміністративної справи, їх права та обов’язки.

23.Заміна неналежної сторони в адміністративному судочинстві.

24.Суб’єкт владних повноважень як сторона в адміністративному судочинстві.

25.Дії, що визнаються зловживанням процесуальними правами, та наслідки їх вчинення.

26.Доказування в адміністративному судочинстві.

27.Право на звернення до адміністративного суду та способи судового захисту.

28.Строк звернення до адміністративного суду та наслідки його пропущення.

29.Процесуальні строки в адміністративному судочинстві, критерії їх розумності.

30.Заходи процесуального примусу в адміністративному судочинстві.

31.Забезпечення позову в адміністративному судочинстві.

32.Письмові заяви учасників адміністративної справи, їх види. Позовна заява, вимоги до її змісту.

33.Залишення позовної заяви без руху та її повернення.

34.Підстави відмови у відкритті провадження в справі.

35.Підготовче провадження. Мета, строк та порядок проведення підготовчого засідання. Судові рішення у підготовчому засіданні.

36.Відмова від позову та визнання позову: умови та правові наслідки.

37.Примирення сторін в адміністративному судочинстві.

38.Підстави та правові наслідки залишення позову без розгляду.

39.Закриття провадження в адміністративній справі: підстави та правові наслідки.

40.Зупинення провадження в адміністративній справі.

41.Види судових рішень в адміністративних справах. Вимоги, яким повинно відповідати рішення адміністративного суду, та його зміст.

42.Повноваження адміністративного суду при вирішенні справи.

43.Спрощене позовне провадження в адміністративному судочинстві, його загальна характеристика.

44.Складні адміністративні справи, їх види та особливості розгляду.

45.Термінові адміністративні справи, їх види та особливості розгляду.

46.Типові та зразкові адміністративні справи: поняття та особливості провадження.

47.Загальна характеристика апеляційного провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.

48.Загальна характеристика касаційного провадження. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.

49.Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Підстави для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами.

50.Провадження за нововиявленими або виключними обставинами: загальна характеристика. Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання