з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття і основні риси державного управління

Поняття і основні риси державного управління

 

Державне управління - це цілеспрямований, організуючий і регулюючий вплив держави через систему її органів та посадо­вих осіб на суспільні процеси, свідомість, поведінку та діяльність людей, що здійснюється в межах суб'єктивного фактора (суспільства) як управляючий вплив одних людей, організованих у владні структурі, на інших, головним чином зайнятих у сферах відтворення матеріальних, соціальних та духовних цін­ностей і продуктів.

Риси державного управління:

забезпечує реалізацію цілей, завдань і функцій держави;

реалізується спеціальними суб'єктами (насамперед де­ржавним апаратом та органами місцевого самоврядування у ме­жах делегованих функцій), які наділені державно-владними повноваженнями і діють у межах компетенції, визначеної нор­мативно-правовими актами;

процесуальний характер;

систематичність;

цілеспрямованість (цілі формуються політичною системою держави);

виконавчо-розпорядчий характер, який полягає у здійс­ненні розпорядчої діяльності (прийняття управлінських рішень і забезпечення їх реалізації) з метою виконання рішень законо­давчої влади;

ієрархічність, тобто розташування органів управління у послідовності від нижчих до вищих.

 

 

close
Задайте своє питання