з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття кримінального права, його ознаки Система кримінального прав

Поняття кримінального права, його ознаки. Система кримінального права

Кримінальне право як самостійна, окрема галузь права має низку ознак як загальних для всіх галузей права, так і специфічних тільки для неї. Виходячи з цього, кримінальне право:

1) являє собою систему (сукупність) юридичних норм (правил по­ведінки), встановлених у суспільстві. Норми кримінального права - це узагальнені правила, що охоплюють безліч відповідних життєвих ситуацій, індивідуальних випадків.

2) його норми (правила поведінки) встановлюються лише вищи­ми органами законодавчої влади і закріплюються у відповідних законах.

3)має свій предмет і метод правового регулювання. Норми кри­мінального права встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що вчи­нили ці кримінальне правопорушенняи.

Таким чином, кримінальне право як галузь права — це сис­тема, сукупність юридичних норм (а по суті — законів), прийнятих ВРУ, що встановлюють, які суспільно небез­печні діяння є кримінальними правопорушеннями і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

Кримінальне право як сукупність юридичних норм становить собою їх цілісну систему, окремі структурні утворення якої (підсис­теми) найтіснішим чином пов'язані між собою. Норми кримінально­го права не можуть знаходитися в якомусь невизначеному порядку, тому що це може привести до грубих порушень законності, прав гро­мадян. У зв'язку з цим вони піддаються законодавцем певній систе­матизації.

Всі норми кримінального права поділяються на дві частини — Загальну і Особливу.

В Загальну частину включені норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права.

Особлива частина кримінального права містить норми, що опи­сують конкретні види кримінальному правопорушеннів із зазначенням видів покарань і меж, в яких вони можуть бути призначені за вчинення даних кримінальних правопорушень. Ці норми і зосереджені в Особливій частині КК.

 

close
Задайте своє питання