з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття кримінології, її предмет та місце в системі наук

Поняття кримінології, її предмет та місце в системі наук

Кримінологія являє собою комплексну науку про закономірнос­ті злочинності та її окремі прояви, про особу злочинця, причини й умо­ви, що породжують та обумовлюють злочинність і окремі злочинні посягання, а також про форми і методи соціального і нормативного впливу на них з метою контролю за цими негативними явищами.

Формування і суспільний розвиток будь-якої науки залежать від того, наскільки правильно буде виявлений і точно описаний її предмет. Він не тільки характеризує основний зміст конкретної науки, визначає її місце в системі інших наук, але і дає можливість більш чітко сфор­мулювати її цілі й завдання перспективних досліджень, окреслити їх розумні межі, утвердитись у виборі методики цих досліджень.

До предмета кримінології належить ряд взаємопов'язаних проблем, деякі з них є головними, центральними, а інші — допоміжними, похідними, проте, такими, що мають суттєве значення для глибокого і всебічного пізнання змісту цієї науки.

До головних проблем, що створюють серцевину предмета кримі­нології, належать: 1) злочинність; 2) окремі злочини як конкретні про­яви злочинності; 3) особистість злочинця; 4) фактори злочинності, причини і умови окремих злочинів; 5) запобігання злочинності й окре­мим злочинам.

Компонентами предмета кримінології слід вважати «фонові явища злочинності», віктимну поведінку громадян і прогнозування злочин­ності.  

Кримінологія належить до класу суспільних наук. Але яке її місце, чи становить вона самостійну галузь знань, чи це лише частина іншої науки, чи це комплексна наука? З цього приво­ду існують різні точки зору як у нашій державі, так і в зарубіжних країнах.

Нині у науковій літературі утвердилися чотири основні погляди.

1. Кримінологія є частиною кримінального права. 

  1. Кримінологія — самостійна наука, яка перебуває на межі со­ціології і права.
  2. Кримінологія — загальнотеоретична наука про злочинність.
  3. Кримінологія — самостійна галузь юридичної науки, складова частина системи юридичних наук.

Комплексний характер криміноло­гії визначає і безліч її зв'язків з іншими як суспільними, так і при­родничими науками. Суспільні науки, з якими кримінологія безпосередньо пов'язана, можна класифікувати у такому порядку: філософ­сько-соціологічні, юридичні, психолого-педагогічні, економічні.

 

close
Задайте своє питання