з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття, ознаки, види муніц-прав відповідал органів та посад осіб

Поняття, ознаки, види муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Муніципально-правова відповідальність, як самостiйний вид соціальної та юридичної вiдповiдальностi, передбачений нормами муніципального законодавства, являє собою зв'язок мiж субєктами муніципально-правових вiдносин, коли одна сторона (суб'єкт вiдповiдальностi), володiючи комплексом прав у сферi мiсцевого самоврядування, зобов'язуеться, зважаючи
на свiй статус, будувати поведiнку згiдно з очiкуваною моделлю, а друга (iнстанцiя вiдповiдальностi) безпосередньо або через представникiв контролює, оцінює таку поведiнку та (або) її результати, а в разi негативнот оцiнки або наявностi вини мають право (може
або зобов'язана) певним чином відреагувати.

Основнiознаки:

а) комплексний характер iнституту вiдповiдальностi в мiсцевому самоврядуваннi;

б) множиннiсть напрямiв i видiв впливу суб'єктів вiдповiдальності у сферi мунiципально-правових вiдносин на об'єкти мiсцевого самоврядування;

в) програмне уявлення про бажанi результати дiяльностi цих суб'єктiв, а також про потенційні негативнi наслiдки їxньої незадовільної поведiнки;

г) причиновий зв'язок мiж реальною дiяльнiстю суб'єктiв муніципально-правових вiдносин та її наслiдками;

г) iнстанцiя вiдповiдальностi (територiальна громада є суб' єктом i об'єктом управління, тому як iнстанцiя вiдповiдальностi виступають самі мешканцi); 

д) наявнiсть законодавчо оформлених механiзмiв контролю за мiсцевим самоврядуванням з боку держави, а також реальна спроможнiсть територтальної громади до самоконтролю та самооцiнки результатiв власної дiяльностi (дiєздатнiсть i делiктоздатнiсть територтальної громади);

е) розбiжнiсть первинного уявлення субєкта мунiципальних правовiдносин про бажанi результати власної дiяльностi при вирiшеннi проблем життєзабезпечення муніципального органiзму з реальними результатами муніципальної дiяльностi, яке має вняв у наслiдках негативного характеру;

е) близькiсть (але не збiг) складу мунiципальних правопорушень з iншими галузевими видами відповідальності.

Розрізняють юридичну відповідальність перспективну та ретроспективну, або її позитивний і негативний аспекти. Перспективна (позитивна) відповідальність - це сумлінне, відповідальне виконання суб'єктом усіх правових приписів. Ретроспективна (негативна) відповідальність - це обов'язок правопорушника зазнати з боку держави певних обмежень як негативний наслідок (санкції), закріплений у законі, за скоєне ним правопорушення. 

 

close
Задайте своє питання