з 9:00 до 20:00 без вихідних

Предмет екологічного права

Предмет екологічного права

Екологічне право - самостійна галузь права, що регулює відносини у сфері взаємодії суспільства та лю­дини з навколишнім природним середовищем з метою охорони життя та здоров'я громадян, захисту їх еколо­гічних прав і свобод, раціонального природокористу­вання й забезпечення якості навколишнього природ­ного середовища на користь теперішнього часу та майбутнього поколінь людей.

Предметом екологічного права є відносини, які складаються між: суб'єктами з приводу приналежності, використання, забезпечення екологічної безпеки, відтворення природних об'єктів та охорони навко­лишнього природного середовища з метою задоволення екологічних та інших інтересів. Екологічні відносини за своїм змістом є різноманітними, але вза­ємопов'язаними та єдиними.

Диференціація екологічних відносин можлива за основ ними сферами діяльності людей у галузі навколишнього природно­го середовища:

1) відносини, що виникають з приводу приналеж­ності природних об'єктів певним суб'єктам на праві власності або на праві користування;

2) відносини, що виникають у сфері експлу­атації екологічних об'єктів конкретними суб'єктами з метою задо­волення своїх інтересів;

3) відносини, що виникають із приводу забезпечення екологічної безпеки довкілля, суспільства та грома­дян;

4) відносини, що складаються у галузі відтворення, відновлен­ня природних об'єктів, поліпшення їх якості;

5) відносини, що ви­никають у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

close
Задайте своє питання