з 9:00 до 20:00 без вихідних

Система митного права. Джерела митного права

Система митного права. Джерела митного права

Сукупність правових норм, що забезпечують формування і здійснення митної політики, а також набір форм та методів її здійснення, засто­совуваний порядок митного регулювання створюють си­стему митного права.

В митному праві можна виділити три складові частини - Загальну, Особливу і Спеціальну. Умов­ність такого поділу пояснюється комплексним характером митного права як галузі права.

Загальну частину митного права складають ті розділи митного права, правові норми яких містять положен­ня, що стосуються регулювання всієї сукупності суспільних відносин у сфері митної справи. Положення Загальної части­ни митного права застосовуються при реалізації всіх митноправових норм, що утворюють галузь митного права. До За­гальної частини митного права належать розділи, які регулю­ють правовий статус суб'єктів митного права;  визначають форми і методи митної діяльності; регулюють примус у мит­ній сфері.

До Особливої частини митного права відносять розділи, що регулюють організацію митного контролю; пере­міщення і пропуск товарів і транспортних засобів через мит­ний кордон; митне оформлення; митні платежі; валютний конт­роль: ведення митної статистики і класифікації товарів ЗЕД.

Спеціальна частина включає до себе такі розді­ли: міжнародне співробітництво з питань митної справи; міжнародні організації з митної справи;  універсальні й регіональ­ні міжнародні договори з митної справи;  міжнародні стандар­ти в галузі спрощення і гармонізації митних процедур та ін.

Усі частини митного права взаємозалежні й складають єдине ціле. Системоутворюючими факторами при цьому ви­ступають комплексний характер суспільних відносин, що ре­гулюються митним правом і обумовлюються специфікою самої митної справи, і одночасно комплексне правове регулювання.

Джерелами митного права як окремої правової галузі є правові акти, які містять норми митного права. До їх числа належать Конституція України, закони України,  норма­тивні акти Президента Україии, Кабінету Міністрів України, міністерств  та інших органів виконавчої влади. Норми митного права містяться також у деяких актах регіональних митниць і митниць. Кожне джерело митного права має свою специфіку.

Конституція України закріплює засади митної справи і митної політики. Конституція є не тільки юридичною базою для поточного митного права. У ній містяться основні напрямки подальшого розвитку як митного права, так і інших правових галузей.

Наступне за значенням джерело митного права - за­кони. Серед них необхідно виділити: 1) Митний кодекс; 2) інші закони, в яких містяться норми митного права.

 

close
Задайте своє питання