з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Теорія адвокатури"

Питання до іспиту "Теорія адвокатури"

1. Теорія адвокатури як наука: історичний екскурс та сучасний стан.

2. Адвокатура як об’єкт системного дослідження. Методологія наукових досліджень у галузі теорії адвокатури.

3. Взаємодія теорії адвокатури та адвокатської практики.

4. Перспективи подальших наукових досліджень у галузі теорії адвокатури.

5. Теорія адвокатури як навчальна дисципліна. Взаємозв’язок теорії адвокатури з іншими навчальними дисциплінами.

6. Історико-правові передумови становлення та основні етапи розвитку інституту адвокатури в світі.

7. Історико-правові передумови становлення та етапи розвитку інституту адвокатури в Україні.

8. Адвокатура як інститут надання професійної правничої допомоги.

9. Правова природа, сутність та значення інституту адвокатури. Місце адвокатури у правовій системі держави.

10.Конституційно-правовий статус адвокатури.

11. Місце інституту адвокатури у юридичному механізмі захисту прав і свобод людини.

12.Функції інституту адвокатури: дискусійні питання правової регламентації.

13.Функція надання професійної правничої допомоги.

14.Функція захисту: момент виникнення, сутність та загальна характеристика.

15.Допоміжні функції інституту адвокатури.

16.Поняття та система принципів адвокатури. Співвідношення принципів організації та діяльності адвокатури з іншими правовими категоріями.

17.Принцип верховенства права та законності у діяльності адвокатури.

18. Принцип незалежності адвокатури: міжнародні стандарти та національне правове регулювання.

19.Інститут адвокатської таємниці: сутність, правове регулювання, вітчизняна та зарубіжна наукові доктрини.

20.Деонтологічні засади адвокатської професії в Україні та країнах Європейського Союзу.

21. Міжнародні стандарти організації та діяльності інституту адвокатури та національне законодавство.

22. Роль Конвенції про захист прав людини та основних свобод у діяльності адвокатури.

23. Напрями гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.

24. Концептуальні засади взаємодії адвокатури і держави.

25. Міжнародні стандарти та принципи взаємодії адвокатури і держави.

26. Адвокатура та громадянське суспільство.

27. Адвокатура як суміжний інститут у механізмі судової влади.

28.Міжнародні стандарти взаємодії суддів та адвокатів.

29. Проблема адвокатської «монополії» на ринку юридичних послуг: аргументи за та проти. Аналіз законопроекту №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".

30. Правоваприродаадвокатури у системі судової влади у країнах Європейського Союзу.

31.Обов’язки адвоката перед судом і перед своїм клієнтом: дискусійні питання.

32.Сучасна реформа інституту адвокатури в Україні.

33.Статус адвоката у суді. Правова позиція ВС від 30 травня 2018 року у справі №466/1367/16-а.

34.Зміст правового статусу адвокатів Україні: актуальні наукові підходи, порядок набуття.

35.Професійні права та обов’язки адвоката: теоретичні і практичні проблеми.

36.Помічник адвоката: права і обов’язки, шляхи удосконалення нормативного регулювання його правового статусу.

37.Інститут стажування в органах адвокатури: аналіз національного та зарубіжного законодавства.

38.Особливості правового статусу адвоката – іноземця.

39.Аналіз законодавства європейських країн,що регулює умови та порядок набуття статусу адвоката.

40.Професійні права адвоката: класифікація, порівняльний аналіз законодавства країн ЄС та України.

41.Професійні обов’язки адвоката: класифікація, порівняльний аналіз законодавства країн ЄС та України.

42.Проблеми захисту професійних прав та інтересів адвокатів. Суб’єкти захисту професійних прав адвокатів.

43. Гарантії адвокатської діяльності: міжнародні стандарти та національне законодавство.

44.Кримінально-процесуальні гарантії адвокатської діяльності питання теорії та практики.

45.Недоторканість адвоката: порівняльна-правова характеристика законодавства країн Європейського Союзу та України.

46.Складові елементи структури правових гарантій адвокатської діяльності: загальна характеристика.

47.Інститут юридичної відповідальності адвоката в Україні.

48.Підстави дисциплінарної відповідальності адвоката та суб’єкти застосування цього виду відповідальності.

49.Процедура притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

50.Адміністративна відповідальність адвоката. Підстави та наслідки проявлення адвокатом неповаги до суду.

51.Зловживання адвокатом процесуальними правами: сутність та правові наслідки.

52.Цивільно-правова відповідальність адвоката перед клієнтом.

53.Кримінальна відповідальність адвоката.

54.Зобов’язання держави щодо захисту адвокатів від несправедливого або довільного дисциплінарного переслідування і стягнення у рішеннях ЄСПЛ.

55.Застосування практики Європейського суду з прав людини у діяльності адвоката.

56.Організаційно-правові форми адвокатської діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу.

57. Оподаткування діяльності адвоката.

58. Проблеми правового регулювання організації та діяльності органів адвокатського самоврядування в Україні.

59. Виключне право адвокатів самостійно вирішувати спірні питання щодо самоврядності у рішенні Верховного Суду від 06.09.2016 р.

60. Підвищення кваліфікації адвокатами України: дискусійні питання.

61.Національна асоціація адвокатів України: правова природа, завдання та структура.

62. Світові моделі самоврядних адвокатських корпорацій.

63. Адміністрування системи безоплатної правової допомоги у країнах Європейського Союзу та в Україні: шляхи оптимізації.

64. Роль і місце адвокатури в системі надання безоплатної правничої допомоги.

65.Порядок допуску адвоката до надання безоплатної правової допомоги: дискусійні питання.

66. Проблеми оцінки якості надання безоплатної правової допомоги.

67.Характеристика основних рішень Європейського Суду з прав людини з питань реалізації права особи на безоплатну правову допомогу по різним категоріям справ.

68.Оплата послуг адвоката. Аналіз правових позицій Верховного Суду.

69 Принцип розумності адвокатського гонорару в практиці Європейського суду з прав людини та національній судовій практиці.

70.Види гонорарів адвоката. Постанова Верховного Суду стосовно "гонорару успіху" адвоката від 12 червня 2018 рокуу справі №462 / 9002/14-ц.

71..Договір про надання правничої допомоги: правова природа та сутність, проблеми правової регламентації.

72.Право на безоплатну правову допомогу: конституційне і міжнародноправове регулювання. Суб’єкти права на надання безоплатної правової допомоги.

73.Системи безоплатної правничої допомоги у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльна характеристика.

74.Надання правової допомоги на умовах ProBono в Україні.

75.Стандарти якості надання безоплатної правничої допомоги.

76.Оплата праці адвокатів, які працюють в органах і установах безоплатної правової допомоги.

77.Деонтологічні стандарти адвокатської професії: поняття, завдання та функції.

78.Основні принципи етичної поведінки адвоката.

79.Етика взаємовідносин адвоката і суду, адвоката та інших учасників процесу, адвоката та посадових осіб органів державної влади, адвоката та органів адвокатського самоврядування.

80. Етичні аспекти взаємин між адвокатами. Принципи поведінки адвокатів у соціальних мережах.

81. Відповідальність адвоката за порушення деонтологічних засад адвокатської діяльності.

82. Інститут страхування адвокатської діяльності: зарубіжний досвід та шляхи впровадження в Україні.

83. Інститут ліцензування адвокатської діяльності: зарубіжний досвід та шляхи впровадження в Україні.

84. Сучасні системи організації адвокатської діяльності у країнах ЄС.

85. Порядок та умови набуття статусу адвоката у країнах ЄС.

86. Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності у країнах ЄС.

87. Системи безоплатної правової допомоги у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльна характеристика.

88. Адвокат як суб’єкт фінансового моніторингу в Україні та країнах ЄС.

89.Особливості організації та діяльності адвокатури у Великої Британії.

90.Особливості організації та діяльності адвокатури у Німеччині.

91. Особливості організації та діяльності адвокатури у Франції.

92. Інститут «адвокатського розслідування» в зарубіжних країнах та можливості запровадження в Україні.

93. Право адвоката на свободу висловлювань у практиці ЄСПЛ

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання