з 9:00 до 20:00 без вихідних

Історичні етапи розвитку науки логіки

Історичні етапи розвитку науки логіки

Логіка — одна з найдавніших галузей науково­го знання, є суттєвим загальнокультурним фено­меном від початку її виникнення як науки.

Роль логіки у сучасному світі науки важлива і багато­планова. Зрозуміло, що з часом змінюється орієн­тація логічних досліджень, удосконалюються ло­гічні методи, виникають нові тенденції, які від­повідають потребам науково-технічного прогресу.

Після падіння античної цивілізації перше, що було відновлено з античної науки — це логіка Арістотеля. Відомою є негати­вна позиція християнства до всієї античної нау­ки, але принципове її визнання почалося саме з перших семи глав арістотелівських «Аналітик».

В епоху Відродження знову ж першими були відновлені і активно використовувалися відкриті за часів античності логічні методи. З цього почи­нається філософія Р.Декарта та інших мислите­лів, з цього часу починається вся наука Нового часу.

Історичні етапи:

1.Логіка Стародавньої Індії

2.Попередники логіки Арістотеля у Стародавній Греції.

3.Логічне вчення Арістотеля

4.Особливості логіки стоїків  

5. Особливості схоластичної логіки

 6. Новаторські ідеї логіки Ф. Бекона

7.Сучасна формальна логіка - другий етап у розвитку логіки як науки       

Логіка як наука - система знань, що вивчає мислення.

Одним з головних завдань логіки, як науки про мис­лення, є те що логіка бере до уваги лише форму, спосіб отримання нового знання. Вона досліджує спосіб отри­мання нового знання, не пов'язуючи форму знання з йо­го конкретним змістом

 

close
Задайте своє питання